fbpx
Skip to main content

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

 

(ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ)ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Στην Αθήνα σήμερα την......................................................... α) η επιχείρηση με την επωνυμία...................................................................... με έδρα επί της οδού........................................................................................ - Αθήνα και αντικείμενο εργασιών...................................................................., η οποία νόμιμα εκπροσωπείται από τον /την .............................................................που εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται ‘‘ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ’’ και β) ο/η κ............................................................... κάτοικος Αθηνών επί της οδού........................................................................., με Α.Δ.Τ............................., Α.Φ.Μ.......................................... και επάγγελμα/ αντικείμενο εργασιών Λογιστής-Φοροτεχνικός, κάτοχος Ειδικής Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος του Ν. 2515/1997 καθώς και ψηφιακής υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 8 του Ν. 3842/2010, που εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Ο «Συνεργάτης» αναλαμβάνει να εκτελεί τις εργασίες του Λογιστή-Φοροτεχνικού έναντι ετήσιας συνολικής αμοιβής .................................................ΕΥΡΩ (.................€)

Η ανωτέρω αμοιβή βασίζεται στο βαθμό πολυπλοκότητας της εργασίας, στο απαιτούμενο επίπεδο τεχνογνωσίας και στις προυπολογιζόμενες βάσει της εμπειρίας μας απαιτούμενες εργατοώρες.

Πέραν της ανωτέρω αμοιβής ο συνεργάτης δεν δικαιούται άλλης αμοιβής η επιδόματος εορτών , αδείας κ.λ.π.

Η εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά ισομερώς κατανεμημένη σε 4 (τέσσερα τρίμηνα ) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου, με την λήξη του οποίου καθίσταται απαιτητό το μέρος της ετήσιας αμοιβής.

Ήτοι

Α τρίμηνο 01-01-2011 έως 31-03-2011 Τελευταία ημέρα τμημ.καταβολής.

Β τρίμηνο 01-04-2011 έως 30-06-2011 >> >> >> >>

Γ τρίμηνο 01-07-2011 έως 30-09-2011 >> >> >> >>

Δ τρίμηνο 01-10-2011 έως 31-12-2011 >> >> >> >>

Ειδικότερα οι ανατεθείσες εργασίες στον «Συνεργάτη» συνίσταται :

1) να κατευθύνει και να παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος της επιχείρησης,

2) να τηρεί τα από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία μηχανογραφικά, χειρόγραφα ή μεικτά,

3) να συντάσσει τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. και των παρακρατουμένων φόρων.

4) να συντάσσει τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, της εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. και την οριστική των παρακρατουμένων φόρων.

5) να καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απασχόληση των εργαζομένων στην επιχείρηση ήτοι σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων – υποβολή Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ, υποβολή καταστάσεων προσωπικού και λοιπών συμβάσεων στον Ο.Α.Ε.Δ και στην επιθεώρηση εργασίας.

6) να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην επιχείρηση σε θέματα λογιστικά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά.

Κατά την είσπραξη της αμοιβής εκδίδεται από τον «Συνεργάτη» το οικείο φορολογικό στοιχείο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ( Π.Δ. 186/92) ενώ οι πάσης φύσεως κρατήσεις επιρριπτόμενοι φόροι κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου την «Επιχείρηση». Ο «Συνεργάτης» διατηρεί ελευθερία ενέργειας καθορίζοντας τον τόπο, χρόνο και τρόπο παροχής της εργασίας του. Κατά την εκτέλεση του έργου του ο «Συνεργάτης» δύναται να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή της «Επιχείρησης».

Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ των οποιαδήποτε σχέση παροχής Εξαρτημένων Υπηρεσιών ή σχέση Εξαρτημένης Εργασίας.

Ο «Συνεργάτης» υποχρεούται σε εύλογη αποζημίωση στην επιχείρηση για ανεκτέλεστο τμήμα του έργου που τυχόν εγκαταλείπει χωρίς αιτία και χωρίς ειδοποίηση της «επιχείρησης». Ο Συνεργάτης δεν οφείλει αποζημίωση στην Επιχείρηση εφ’όσον η μή εκτέλεση του έργου οφείλεται στην μή παροχή ή την παροχή ελλιπών ή εσφαλμένων στοιχείων από την επιχείρηση. Αντίστροφα, σε περίπτωση δικαιολογημένης καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της «Επιχείρησης» αυτή οφείλει να καταβάλει την αμοιβή που αντιστοιχεί στο έργο που έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της καταγγελίας. Λόγο καταγγελίας αποτελεί για τον συνεργάτη η μη καταβολή της αμοιβής του για ένα τρίμηνο, για δε την επιχείρηση η υπερβολική μείωση ή διακοπή των εργασιών της. Σε περίπτωση μή δικαιολογημένης καταγγελίας εκ μέρους της επιχείρησης η τελευταία θα οφείλει να καταβάλει την αμοιβή του Συνεργάτη έως και την λήξη της διάρκειας του έργου, ήτοι έως και την ................

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από ..................... μέχρι ....................

Η τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.

Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Το παρόν υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα, το κάθε μέρος λαμβάνει από ένα, το τρίτο κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ της πρώτης των συμβαλλομένων.


Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ


Για να κατεβάσετε το παραπάνω αρχείο σε μορφή PDF παρακαλώ πατήστε εδώ.Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.