Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Πώς γίνεται η τήρηση βιβλίων και στοιχείων από ΕΕ που ξεκινάει να εκμισθώνει ενοικιαζόμενα δωμάτια;

Ερώτημα: Ετερόρρυθμη εταιρεία αποφασίζει ξεκινάει να ασκεί και το αντικείμενο των ενοικιαζόμενων δωματίων. Παρακαλώ για ένα σύντομο οδηγό για το τι ισχύει από πλευράς ΕΛΠ σχετικά με τα εκδοθέντα στοιχεία, το Φπα το εισόδημα καθώς και αν έχει υποχρέωση να καταρτίζει να καταρτίζει μισθωτήρια συμβόλαια και να τα υποβάλλει στο taxis. Ευχαριστώ πολύ.

Συνοπτική Απάντηση 31/08/2017 - 18:41
Η ΕΕ εκδίδει τιμολόγιο για την ενοικίαση δωματίων προς άλλες οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και παραστατικό λιανικής πώλησης προς ιδιώτες. Η ενοικίαση δωματίων επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%

Πλήρης Απάντηση
1. Στην ΠΟΛ. 1003/2014 αναφέρεται ότι: «Η έννοια της χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών δεν ορίζεται στις διατάξεις αυτές, προκύπτει όμως εξ αντιδιαστολής με την έννοια της λιανικής (ιδιώτες καταναλωτές). Συνεπώς, εκδίδεται τιμολόγιο, για πωλήσεις προς άλλη οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ή γενικά πρόσωπα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου».

2. Στην ίδια ΠΟΛ. αναφέρεται ακόμα ότι: «Για πωλήσεις προς ιδιώτες καταναλωτές, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται, αντί του τιμολογίου πώλησης που θα περιλάμβανε το σύνολο των πληροφοριών (ενδείξεων) του άρθρου 9, παραστατικό λιανικής πώλησης, κάτι που είναι το σύνηθες στην πράξη».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 ορίζεται ότι:

«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.

Κατ΄ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%.)

Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρ. 13 του άρθρου 14».

4. Στο παράρτημα III του Ν.2859/2000  εκτός των άλλων περιλαμβάνεται: «Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή

κάμπινγκ για τροχόσπιτα».

5. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013, όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 45 του Ν.4172/2013 περιλαμβάνονται και οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

6. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην περίπτωση που αναφέρεστε, η ΕΕ εκδίδει τιμολόγιο για την ενοικίαση δωματίων προς άλλες οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και παραστατικό λιανικής πώλησης προς ιδιώτες. Η ενοικίαση δωματίων επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%. Η πώληση διαφόρων άλλων αγαθών από την ΕΕ προς τους πελάτες της επιβαρύνεται με τον αντίστοιχο ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτά. Όσον αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος που προκύπτει από την ενοικίαση των δωματίων, αυτό χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμα, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ