Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Πως καθορίζεται το πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης των χρονικών ορίων εργασίας;

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Καλησπέρα σας ,

Σε περίπτωση υπέρβασης ωραρίου από εργαζόμενους σε υποκατάστημα εταιρείας για τον καθορισμό του προστίμου λαμβάνεται υπόψιν το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας η το σύνολο των εργαζομένων του υποκαταστήματος

Ευχαριστώ εκ των προτέρων


Συνοπτική Απάντηση:
Η υπέρβαση των χρονικών ορίων εργασίας χωρίς προηγούμενη καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών λογίζεται ως πολύ υψηλή παράβαση και για τον υπολογισμό του προστίμου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης

Πλήρης Απάντηση:
Σε περιπτώσεις παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας  με τις γενικές διατάξεις, ακολουθείται η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει  του άρθρου 24, του Ν.3996/2011 και της  Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011. Τα πρόστιμα επιβάλλονται  εν προκειμένω με τη συνεκτίμηση τριών (3) βασικών μεταβλητών-κριτηρίων και δύο (2) υπο-κριτηρίων. Τα βασικά κριτήρια είναι τα εξής:

i) η σοβαρότητα της παράβασης,

ii) ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης (το σύνολο των εργαζομένων),

iii) η υποτροπή της επιχείρησης (Υ).

Τα υπο-κριτήρια είναι τα εξης:

i) ο βαθμός συνεργασίας

ii) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται

Εν προκειμένω, και μέχρι να εκδοθεί η υπουργική απόφαση κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 36 του Ν.4488/13.9.2017, η υπέρβαση των χρονικών ορίων εργασίας χωρίς προηγούμενη καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών λογίζεται ως πολύ υψηλή παράβαση και  για τον υπολογισμό του προστίμου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.

Επί μη επίδειξης κατά τον  επιτόπιο έλεγχο  α) εντύπων όρων ατομικής σύμβασης εργασίας   β) ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου & υπερωριών, γ) εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών για το τελευταίο τουλάχιστον 3μηνο δ) βιβλίου παρουσίας σε οικοδομικά - τεχνικά έργα, το Επιβαλλόμενο πρόστιμο για επιχείρηση κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. Ισχύς από 15.9.2013 κυμαίνεται από 300 € έως 5000 € ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση στον τόπο διενέργειας του ελέγχου (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013 & Υ.Α. 8422/20/2014).

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ