Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Είναι δυνατή η έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς (υποχρεωτική) χρήση Φ.Η.Μ. σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων;

Ερώτημα: Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων κάνει χειρόγραφη έκδοση αθεώρητων παραστατικών , ΑΠΥ και ΤΠΥ.
σε περίπτωση που βάλει πρόγραμμα διαχείρισης κρατήσεων με δυνατότητα έκδοσης παραστατικών , πρέπει να αγοράσει φορολογικό μηχανισμό? Η έκδοση θα γίνεται από computer και θα είναι και για λιανικές όσο και για χονδρικές πωλήσεις υπηρεσιών.

Συνοπτική Απάντηση
Ο γενικός κανόνας του Ν.4308/2014 για την έκδοση αποδείξεων λιανικής είναι με την χρήση Φ.Η.Μ. (είτε Φ.Τ.Μ. είτε Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) και περαιτέρω στα πλαίσια της διάταξης της παρ.11 του άρθρου 12 του νόμου, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1002/31-12-2014 με την οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων λιανικής χωρίς (υποχρεωτική) χρήση Φ.Η.Μ. για ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων

Πλήρης Απάντηση
1. Ο γενικός κανόνας του Ν.4308/2014 για την έκδοση αποδείξεων λιανικής είναι με την χρήση Φ.Η.Μ. (είτε Φ.Τ.Μ. είτε Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) και περαιτέρω στα πλαίσια της διάταξης της παρ.11 του άρθρου 12 του νόμου, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1002/31-12-2014 με την οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων λιανικής χωρίς (υποχρεωτική) χρήση Φ.Η.Μ. για ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων (βάση της δραστηριότητάς τους) καθώς και για ορισμένες συναλλαγές. Από την απόφαση αυτή σημειώνονται από το άρθρο 1 οι παρ. 1.α’,  1.β’, 2 και 4.β’ :

• παρ. 1 περιπτ. α’ και β’:  Οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων  ανεξάρτητα από το μέγεθός τους , δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών: α) Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων,  χώρου διαμονής ή φιλοξενίας , εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, β) Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης,

• παρ. 2: Ειδικά, οι οντότητες των περιπτ. α’ και ε’ έως και θ’ της παρ. 1 απαλλάσσονται της υποχρέωσης χρησιμοποίησης Φ.Η.Μ. για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών  με την προϋπόθεση  ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Οι οντότητες της περίπτ. β’ της παρ. 1 εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι αναγράφουν στις εκδιδόμενες αποδείξεις τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

• παρ. 4.β’:  Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού: .. β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες - μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,

2. Για τις απαλλασσόμενες κατά την παρ. 1. περιπτ. α’ της ΠΟΛ.1002/31-12-2014 δραστηριότητες δεν ορίζεται η έννοια- έκτασή τους, δηλαδή δεν ορίζεται (για την εφαρμογή των διατάξεων) ο "χώρος διαμονής ή φιλοξενίας" κ.λπ..

2.1 Ο συνδυασμός που μπορεί να γίνει είναι ότι στην παρ. 1. περιπτ. α’ της εγκυκλίου αναφέρονται οι οντότητες που υπό Κ.Φ.Α.Σ. έτους 2013 ήταν υπόχρεοι τήρησης πρόσθετων βιβλίων (της παρ. 23 του άρθρου 4) και υπό Κ.Φ.Α.Σ. έτους 2014 απηλλάγησαν από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων λιανικής με την χρήση Φ.Η.Μ. :

.Φ.Α.Σ. έτους 2013

Άρθρο 4 παρ. 23

Κ.Φ.Α.Σ. έτους 2014

ΠΟΛ.123/20-1-2014

ΠΟΛ.1002/31-12-2014

Άρθρο 1 παρ. 1.α’ και β’

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αιισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι,

παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη.

Οι κατωτέρω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά), με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη, είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.: ο εκμεταλλευτής

• χώρου διαμονής ή φιλοξενίας,

• εκπαιδευτηρίου,

• παιδικού σταθμού,

• κλινικής ή θεραπευτηρίου,

• κέντρων αισθητικής,

• γυμναστηρίων,

• χώρου στάθμευσης,

 καθώς και

• οι γιατροί και οδοντίατροι.

 

Ο εκμεταλλευτής

• κέντρων αισθητικής,

• γυμναστηρίων,

• χώρου διαμονής ή φιλοξενίας,

• εκπαιδευτηρίου,

• παιδικού σταθμού,

• κλινικής ή θεραπευτηρίου,

 καθώς και

• οι γιατροί και οδοντίατροι,

 

• ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης,

2.2 Η έννοια- έκταση των αναφερόμενων στην παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. είχαν οριστεί στην ΠΟΛ.1004/4-1-2013 και σύμφωνα μ΄αυτή : «Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή φιλοξενίας όπως ο οίκος ευγηρίας, το ξενοδοχείο, ο ξενώνας, τα επιπλωμένα διαμερίσματα και οικίες, ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ, κ.λπ.».

3. Με βάση τα παραπάνω, η γνώμη μου είναι ότι, η επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων δύναται να εκδίδει στοιχεία λιανικής είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά χωρίς υποχρέωση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με την προϋπόθεση (και στα χειρόγραφα στοιχεία και στα μηχανογραφικά) της αναγραφής του ονοματεπώνυμου και τη διεύθυνσης του πελάτη. Για τα τιμολόγια προς άλλες οντότητες δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ