Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Πως αντιμετωπίζονται φορολογικά και ασφαλιστικά οι αμοιβές μελών Δ.Σ. που προέρχονται από τα κέρδη Α.Ε.;

0
0
0
s2smodern

Ερώτημα: Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 το οποίο καθορίζει:

¨Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή , δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτούμενου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσον τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου¨.

«Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν καθορίζονται επακριβώς τα ποσά που μπορούν να λάβουν τα μέλη του Δ.Σ. σαν  αμοιβή από τα κέρδη της χρήσεως, πλην όμως καθορίζονται οι προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στη σειρά της διάθεσης των κερδών της Α.Ε.» (Μελέτη 1142/2000).

Στο άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 αναγράφεται «Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι΄ υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.».

i) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προτείνει στη Γ.Σ. να δοθούν αμοιβές σε ορισμένα μόνο μέλη του Δ.Σ από τα κέρδη που απομένουν μετά από τη διανομή του πρώτου μερίσματος; Αν ναι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προϋπόθεση-αιτιολόγηση;

ii) Το σύνολο των εισφορών Ε.Φ.Κ.Α. για τις αμοιβές αυτές , για μέλη Δ.Σ. χωρίς συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο είναι 34,10% ;

iii) Για το άτομο που λαμβάνει τις αμοιβές αυτές, φορολογικά θεωρούνται ως εισόδημα από Μέρισμα ;

Στις αμοιβές αυτές πρέπει να γίνει παρακράτηση 15% (φόρος μερισμάτων) ;

Συνοπτική Απάντηση
Οι αμοιβές μελών Δ.Σ. που προέρχονται από τα κέρδη Α.Ε. και αποφασίζονται να δοθούν από τη Γενική Συνέλευση, αποτελούν μερίσματα

Πλήρης Απάντηση
Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1042/26.1.2015 εγκύκλιο με θέμα «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013)», ορίζεται ότι:

«2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι  διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

3. Με βάση τα ανωτέρω, στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει, μεταξύ άλλων, κάθε διανομή κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται από εισηγμένες και μη μετοχές,… καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας (σχετ. το αριθμ. πρωτ. Δ12Α 1046040 ΕΞ 2014/14.3.2014 έγγραφό μας)…

    Μετά την έγκριση του ισολογισμού, στοιχείο του οποίου αποτελεί και ο πίνακας διάθεσης κερδών και ο τρόπος διάθεσης αυτών, από την τακτική γενική συνέλευση, ο ισολογισμός αυτός καθίσταται οριστικός, αποκλεισμένης κάθε τροποποιήσεως αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο από έκτακτη γενική συνέλευση. Συνεπώς, μόνο η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση του ισολογισμού, για τη διάθεση των κερδών καθώς και για τη διανομή στους μετόχους εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων…

4. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4172/2013 ορίζεται, ότι τα μερίσματα που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 10% και με τις διατάξεις του άρθρου 61 και της περ. α' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του Ν.4172/2013, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στα μερίσματα που καταβάλλουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. (Για μερίσματα που διανέμονται από 1/1/2017 ο συντελεστής αυξάνεται σε 15%, σύμφωνα )…

    Η παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την ως άνω πληρωμή, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, είναι ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 2 άρθρου 36 και παραγράφου 3 άρθρου 64 Ν.4172/2013)».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2190/1920 σχετικά με τις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν.4336/2015, ορίζεται ότι:

«1. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων διά τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6 % επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.»

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προτείνει στη Γ.Σ. να δοθούν αμοιβές σε ορισμένα μόνο μέλη του Δ.Σ από τα κέρδη που απομένουν μετά από τη διανομή του πρώτου μερίσματος, οι οποίες μπορούν να δοθούν μόνο μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε.

2. Στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει, μεταξύ άλλων, κάθε διανομή κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται από εισηγμένες και μη μετοχές,… καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας

3. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4172/2013 ορίζεται, ότι τα μερίσματα που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 15% και με τις διατάξεις του άρθρου 61 και της περ. α' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του Ν.4172/2013, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στα μερίσματα που καταβάλλουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%.

Ασφαλιστικό σκέλος:

Το σύνολο των εισφορών ΕΦΚΑ για τα μέλη ΔΣ ΑΕ για τις αμοιβές που λαμβάνουν είναι 34,10% (εργοδοτικές 21,38% Ασφαλιστικές 12,72%).

Οι αμοιβές των μελών ΔΣ απορρέουν από την ιδιότητα τους λόγω της απασχόλησης-συμμετοχής στο ΔΣ και δεν έχουν σχέση με τυχόν κέρδη ή μερισμό.

Για το λόγο αυτό ως ημέρες ασφάλισης θα λογίζονται οι πραγματικές ημέρες απασχόλησης-συμμετοχής στο ΔΣ όπως αυτές προκύπτουν από το πρακτικό ή τα σχετικά παραστατικά που πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο για τον έλεγχο Υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ (4/2017)

Πηγή: eforologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ