Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Το πλαίσιο αμοιβής των μισθωτών κατά τις ημέρες αργιών

0
0
0
s2smodern

1. Γενικά περί αργιών

Οι εξαιρέσιμες αργίες διακρίνονται σε ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας.

Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας θεωρούνται οι εξής:

    η 25η Μαρτίου,
    η δεύτερη ημέρα του Πάσχα,
    η 1η Μαΐου (άρθρο 14 του Ν.4468/2017)
    η 15η Αυγούστου,
    η 25η Δεκεμβρίου,
    η 26η Δεκεμβρίου (Υ.Α. 59635/1063/2017).

Ως ημέρα προαιρετικής αργίας θεωρείται η 28η Οκτωβρίου.

Η διάκριση, μεταξύ υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας, έγκειται στο γεγονός ότι στις μεν ημέρες των υποχρεωτικών αργιών απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων (εξαιρουμένης της περίπτωσης, οι εργαζόμενοι να απασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και κατά τις Κυριακές), στις δε ημέρες των προαιρετικών αργιών, η απασχόληση ή όχι των μισθωτών επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Ειδικά για την Πρωτομαγιά αναφέρεται ότι, η διάταξη του άρθρου 7 του Ν.74/1975 που όριζε ότι «Δια των κατά το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/1968 «περί καθιερώσεως της 1ης Μάιου, ως ημέρας υποχρεωτικής αναπαύσεως αποφάσεων του ο Υπουργός Απασχολήσεως δύναται να μεταθέτει την αργίαν της 1ης Μάιου εις έτερον εργάσιμον ημέραν, οσάκις αύτη συμπίπτει προς ημέραν της Μεγάλης Εβδομάδος ή την Κυριακήν του Πάσχα » καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4468/17 (ΦΕΚ-61 Α/28-4-2017). Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 14 του Ν. 4468/2017 ορίζονται τα εξής: «1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/1968 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η 1η Μαΐου καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.

2. Το άρθρο 7 του Ν. 74/1975 (Α΄ 139) καταργείται». Συνεπώς, κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός φυσικά εκείνων που έχουν, βάσει νόμου, το δικαίωμα να λειτουργήσουν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Η ημέρα της αργίας αρχίζει από την 00:00 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα της συγκεκριμένης ημέρας που έχει ορισθεί σαν αργία. Ειδικά για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας καθ΄ όλο το 24ωρο, που απασχολούν τους μισθωτούς τους με το σύστημα των τριών (3) ομάδων εργασίας, η ημέρα της αργίας ξεκινά από 06:00 ώρα της ημέρας αυτής και λήγει την 06:00 ώρα της επόμενης ημέρας της αργίας. Σε περίπτωση που η αργία συμπέσει με Κυριακή ή με άλλη ημέρα, κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία, λόγω πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης των μισθωτών (π.χ. Σάββατο), δεν μεταφέρεται η ημέρα της αργίας.

2. Προσαύξηση 75% επί των νομίμων αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του NΔ 3755/57 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.435/76 , οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν νομίμως κατά τις Κυριακές και αργίες, δικαιούνται και την προβλεπόμενη, βάσει των αριθμ. 8900/46 και 25825/51 Κοινών Αποφάσεων των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, πρόσθετη αμοιβή η οποία ανέρχεται στο 75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή του νομίμου ημερομισθίου. Ειδικότερα στην εν λόγω διάταξη ορίζεται οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις Κυριακές και τις εορτές της 25ης Μαρτίου, της Δευτέρας του Πάσχα, της 1ης Μαΐου, της 15ης Αυγούστου, της 28ης Οκτωβρίου και της 25 Δεκεμβρίου δικαιούνται προσαυξήσεως εξ 75% κατά τα υπό των εν λόγω αποφάσεων, ως αύται ισχύουν σήμερον, οριζόμενα.

Επίσης από τη ρύθμιση αυτή προκύπτει ότι η προσαύξηση 75% της αμοιβής των μισθωτών για την εργασία που παρέχουν κατά τις Κυριακές και τις ανωτέρω αναφερόμενες αργίες, υπολογίζεται πάντοτε επί των υποχρεωτικώς θεσπισμένων ελάχιστων ορίων των αποδοχών τους.

Στους εργαζομένους κατά τις Κυριακές και τις μη εργάσιμες εορτές καταβάλλεται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας για την απασχόληση, το κανονισμένο ημερομίσθιο αυξημένο κατά 75%. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του νομίμου μισθού, καταβάλλεται για την εργασία που θα συμπέσει μέσα στο 24ωρο της Κυριακής ή αργίας και ισούται με το 75% ενός ημερομισθίου, εφόσον η εργασία εξαντλήσει το κανονισμένο ημερήσιο ωράριο. Εάν υπολείπεται του νομίμου ωραρίου, μειώνεται ανάλογα και αν υπερβαίνει αυτό αυξάνεται ανάλογα.

Έτσι, ο υπολογισμός της αμοιβής του μισθωτού από την αιτία αυτή, ήτοι την εργασία κατά τις ημέρες των Κυριακών και μη εργασίμων εορτών, μπορεί να γίνει με βάση την ωριαία απασχόληση μέσα στα χρονικά όρια των ημερών αυτών, που είναι γνωστές από το ημερολόγιο. Οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις Κυριακές και αργίες δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερομισθίου ή επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους, προκειμένου για αμειβόμενους με ημερομίσθιο ή με μηνιαίο μισθό, αντίστοιχα. Με την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίως απασχόλησης, η προσαύξηση 75% που δικαιούνται οι εργαζόμενοι υπολογίζεται επί των ωρομισθίων που αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας τους κατά τις Κυριακές και αργίες. Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα της Κυριακής και αργίας (από 00:00 ώρα έως 24:00 της ίδιας ημέρας), εμπίπτουν ορισμένες ώρες εργασίας των μισθωτών, η προσαύξηση 75% υπολογίζεται μόνο για τις ώρες αυτές.

3. Η 26η Δεκεμβρίου ως υποχρεωτική αργία

Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, ναι μεν καθορίσθηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α. 59635/1063/2017 (ΦΕΚ Β΄ 19-12-2017), κατ΄ εφαρμογήν των ρυθμίσεων της παρ. 4 του άρθρου 4, του Β.Δ. 748/1966, δεν περιλαμβάνεται όμως στις εξαιρέσιμες αργίες όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 355/1957 , στο οποίο ορίζονται οι ημέρες αργιών για τις οποίες οφείλεται η προβλεπόμενη, βάσει των αριθμ. 8900/46 και 25825/51 Κοινών Αποφάσεων των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, πρόσθετη αμοιβή σε ποσοστό 75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή του νομίμου ημερομισθίου.

Κατά συνέπεια οι απασχολούμενοι την 26η Δεκεμβρίου δεν αποκτούν το δικαίωμα να λάβουν την προσαύξηση 75% με το σκεπτικό ότι η ημέρα αυτή δεν περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες αργίες του ΝΔ.3755/57, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνεται ως ημέρα εξαιρέσιμης αργίας στο ΒΔ 748/66 (Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας τεύχος 1724, σελίδα 1549).

4. Σύμπτωση εξαιρέσιμης αργίας με ημέρα Κυριακή ή ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία

Το άρθρο 4 του Ν.1346/1983 που προέβλεπε τη μεταφορά αργιών, καταργήθηκε από την περίπτ. γ΄ του άρθρου 7 του Ν. 1400/1983 (ΦΕΚ Α΄ 156). Συνεπώς, αν οποιαδήποτε από τις εξαιρέσιμες αργίες, συμπίπτει με ημέρα Κυριακή ή ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία, η συγκεκριμένη αυτή ημέρα αργίας δεν μεταφέρεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

5. Σύμπτωση της χρονικής περιόδου χορήγησης της άδειας με εξαιρέσιμη αργία

Στη περ. ά της παρ. 3 του άρθρου 2, του Α.Ν. 539/1945 ορίζεται ότι «Δεν περιλαμβάνονται εις την ετησίαν άδειαν μετ΄ αποδοχών αι επίσημοι ή αι κατά έθιμον εορτάσιμοι ημέραι». Διευκρινίζεται ότι η άδεια, στις περιπτώσεις που στη χρονική περίοδο χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας συμπέσει εργάσιμη ημέρα με εξαιρέσιμη αργία, παρατείνεται κατά μία ημέρα, με δεδομένο ότι δεν περιλαμβάνονται στις ημέρες αδείας κατά τα οριζόμενα περ. α της παρ.3 στο άρθρο 2 του ΑΝ 539/45 οι εξαιρέσιμες αργίες. Ειδικότερα, τόσο για τους ημερομίσθιους όσο και για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που βάσει προγράμματος εργασίας, θα εργάζονταν την ημέρα αυτή, παρατείνεται η άδεια τους κατά μια ημέρα. Οι ημερομίσθιοι που βάσει προγράμματος εργασίας , δεν θα εργάζονταν την ημέρα αυτή με δεδομένο ότι συμπίπτει η εξαιρέσιμη αργία με ημέρα ανάπαυσης, δικαιούνται να λάβουν ένα επί πλέον ημερομίσθιο, ήτοι επί πλήρους απασχόλησης δικαιούνται επτά (7) ημερομίσθια την υπόψη εβδομάδα και τούτο γιατί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 539/45 , κατά τη διάρκεια της αδείας του ο μισθωτός δικαιούται των αποδοχών που θα ελάμβανε αν εργαζόταν.

Αντίθετα οι αμειβόμενοι με μηναίο μισθό που βάσει προγράμματος εργασίας, δεν θα εργάζονταν την ημέρα αυτή (με δεδομένο ότι συμπίπτει η εξαιρέσιμη αργία με ημέρα ανάπαυσης), δεν δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής πέραν του συνήθως καταβαλλομένου μηνιαίου μισθού τους

Διευκρινίζεται ότι η 26η Δεκεμβρίου που καθιερώθηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με την Υ.Α. 59635/1063/2017, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στις ημέρες κανονικής αδείας, με το σκεπτικό ότι δεν λογίζεται ως εργάσιμη.


Παράδειγμα 1ον

Σε αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό εργαζόμενο που απασχολείται επί πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, οι 22 ημέρες άδειας που εδικαιούτο κατά το ημερολογιακό έτος 2017 χορηγήθηκαν σε αυτόν σύννομα στο σύνολό τους από την επιχείρηση σε δυο (2) περιόδους, των δέκα τεσσάρων (14) εργασίμων ημερών η πρώτη (από Τρίτη 1 Αυγούστου έως Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017) και οκτώ (8) ημερών η δεύτερη περίοδος (από Παρασκευή 20 Οκτωβρίου έως και Τρίτη 31η Οκτωβρίου 2017). Διευκρινίζεται ότι η άδεια της πρώτης περιόδου παρατάθηκε κατά μία ημέρα, με δεδομένο ότι δεν περιλαμβάνονται στις ημέρες αδείας κατά τα οριζόμενα περίπτ. α΄ της παρ.3 στο άρθρο 2 του ΑΝ.539/45 οι εξαιρέσιμες αργίες, όπως εν προκειμένω η 15η Αυγούστου που το έτος 2017 συμπίπτει με την εργάσιμη ημέρα Τρίτη. Αντίθετα, ο υπόψη έμμισθος, με δεδομένο ότι η 28η Οκτωβρίου 2017 συνέπεσε με ημέρα ανάπαυσης (Σάββατο εν προκειμένω), δεν δικαιούται πρόσθετης αμοιβής πέραν του συνήθως καταβαλλομένου μηνιαίου μισθού του, όπως επίσης δεν δικαιούται παράτασης της άδειας του κατά μια ημέρα για το διάστημα της δεύτερης περιόδου χορήγησης της άδειας.

Παράδειγμα 2ον

Σε αμειβόμενο με ημερομίσθιο μισθωτό που απασχολείται επί πενθήμερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή με πλήρη απασχόληση, οι 22 ημέρες άδειας που εδικαιούτο κατά το ημερολογιακό έτος 2017 χορηγήθηκαν σε αυτόν σύννομα στο σύνολό τους από την επιχείρηση σε δυο (2) περιόδους, των δέκα τεσσάρων (14 ) εργασίμων ημερών η πρώτη (από Δευτέρα 31 Ιουλίου έως Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017) και οκτώ (8) ημερών η δεύτερη περίοδος (από Δευτέρα 23 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017). Διευκρινίζεται ότι η άδεια της πρώτης περιόδου παρατάθηκε κατά μία ημέρα, με δεδομένο ότι δεν περιλαμβάνονται στις ημέρες αδείας κατά τα οριζόμενα περίπτ. Α της παρ.3 στο άρθρο 2 του ΑΝ.539/45 οι εξαιρέσιμες αργίες, όπως εν προκειμένω η 15η Αυγούστου που το έτος 2017 συμπίπτει με την εργάσιμη ημέρα Τρίτη. Επιπρόσθετα, ο υπόψη ημερομίσθιος, με δεδομένο ότι η 28η Οκτωβρίου 2017 συνέπεσε με ημέρα ανάπαυσης (Σάββατο εν προκειμένω) , δικαιούται ενός επί πλέον ημερομισθίου, ήτοι για την περίοδο της εβδομάδας από 23 Οκτωβρίου έως 28 Οκτωβρίου 2017, δικαιούται επτά (7) ημερομίσθια.

Παράδειγμα 3ον

Σε αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό μισθωτό που απασχολείται σε εμπορική επιχείρηση επί εξαήμερο από Δευτέρα έως Σάββατο, οι 26 ημέρες άδειας που δικαιούται κατά το ημερολογιακό έτος 2018 χορηγήθηκαν σε αυτόν σύννομα στο σύνολό τους από την επιχείρηση σε δυο (2) περιόδους, των δέκα τεσσάρων (14 ) εργασίμων ημερών η πρώτη (από Δευτέρα 2 Απριλίου έως Τετάρτη 18 Απριλίου 2017) και δώδεκα (12) ημερών η δεύτερη περίοδος (από Δευτέρα 2 Αυγούστου έως και Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018).


Διευκρινίζεται ότι στο ανωτέρω παράδειγμα τα διαστήματα και των δυο περιόδων αδείας παρατείνονται κατά μία ημέρα, με δεδομένο ότι δεν περιλαμβάνονται στις ημέρες αδείας κατά τα οριζόμενα περίπτ. α΄ της παρ. 3 στο άρθρο 2 του ΑΝ.539/45 οι εξαιρέσιμες αργίες , όπως εν προκειμένω η 9η Απριλίου 2018 (Δεύτερη ημέρα του Πάσχα) και η 15η Αυγούστου 2018 (ημέρα Τετάρτη).

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη, με τίτλο «Το πλαίσιο αμοιβής των μισθωτών κατά τις ημέρες αργιών» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου 2018 του περιοδικού Epsilon7.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ