Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Γίνεται να αμειφθεί με εργόσημο απασχολούμενη καθαρίστρια σε ΙΚΕ;

Ερώτημα: Μπορεί νομικό πρόσωπο (ΙΚΕ) να ασφαλίσει καθαρίστρια με εργόσημο αφού παρέχει περιστασιακά τις εργασίες της;

Συνοπτική Απάντηση

Μετά τον επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων με τα τελευταία νομοθετήματα η καταβολή της αμοιβής με το εργόσημο γίνεται για ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων περιστασιακά. Η περίπτωση που μας αναφέρεται δεν υπάγεται στις παρακάτω κατηγορίες, συνεπώς δεν δύναται να ασφαλισθεί με εργόσημο η συγκεκριμένη απασχολούμενη της ΙΚΕ

Πλήρης Απάντηση

Με το  εργόσημο  επέρχεται σημαντική αλλαγή στον τρόπο αμοιβής και ασφάλισης, σε πρώτη φάση του κατ΄ οίκον απασχολούμενου προσωπικού, αλλά μεταγενέστερα και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Μετά τον επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων με τα τελευταία νομοθετήματα η καταβολή της αμοιβής με το εργόσημο  γίνεται για ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων περιστασιακά. Αυτές είναι:

Α. Το κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό, που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες φροντίδας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Β. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών

Γ. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης, σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του Ο.Γ.Α. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.2639/1988 .

Δ. αα) Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων, με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη, ββ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος, για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ΄ οίκον ή σε άλλο χώρο, γγ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων, σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market), δδ) το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα.

Προς αποφυγή προβλημάτων διευκρινίζεται ότι οι προαναφερθείσες εργασίες - υπηρεσίες, εκτός από την συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, αφορούν κάθε εργασία ή υπηρεσία που παρέχεται αποκλειστικά κατ΄ οίκον του εργοδότη.

Βάσει των παραπάνω και βάσει της Εγκυκλίου 43/2013 του τ.ΙΚΑ οι κατηγορίες αμειβομένων και ασφαλιζομένων προσώπων με εργόσημο  για επιχειρήσεις περιορίζεται στην παραπάνω Δ κατηγορία.  Η περίπτωση που μας αναφέρεται δεν υπάγεται στις παραπάνω κατηγορίες, συνεπώς δεν δύναται να ασφαλισθεί με εργόσημο η συγκεκριμένη απασχολούμενη της ΙΚΕ.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ