• hmerologio 2018 topΗμερολόγιο του Λογιστή 2018

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών θα κυκλοφορήσει το «Ημερολόγιο του Λογιστή 2018», για ακόμα μια χρονιά, το οποίο περιλαμβάνει το Ημερολόγιο 2018 και το εγχειρίδιο λογιστικών, φοροτεχνικών και εργατικών θεμάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


  Περισσότερα

 • banner 02Γίνε Μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

  "Μόνος μου πάω γρήγορα και μαζί πάμε πιο μακριά"

  Περισσότερα
 • gdprΑνακοίνωση του Λ.Σ.Α. για τα προσωπικά δεδομένα

  Στα πλαίσια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Λ.Σ.Α. ενημερώνει υπεύθυνα

  Περισσότερα

 • lsa web offers isologismosΑναρτήστε τον Ισολογισμό σας στη Χαμηλότερη τιμή της Αγοράς!

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με την e-genius προσφέρει στους πελάτες σας το BASIC LSA για τη δημοσίευση ισολογισμών στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς!

  Περισσότερα
 • lsa banner 526X351 bΣυνεργασία του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών με την StudySmart και τον φορέα εκπαίδευσης του CIMA

  Η συνεργασία έχει ως στόχο την αναβάθμιση των Λογιστών, Φοροτεχνικών – Οικονομολόγων και τη δημιουργία υπεραξίας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

  Περισσότερα

20 Sep, 2018

Αρχική

Ερώτημα: Πως διενεργούνται οι αποσβέσεις επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.);

Ερώτημα: Οδηγός ΤΑΞΙ κάνει αγορά οχήματος 5/10/2016 με 10.000€ .
1. Με τι ποσοστό θα πραγματοποιηθεί η απόσβεση; Ποια η απόσβεση για το 2016;


2. Στις 25/7/2017 πωλεί το 50% έναντι 5.000€.
Πως θα απεικονιστεί στο Ε3; Τα 5.000€ θα προστεθούν στα έσοδα για τον προσδιορισμό λογιστικού αποτελέσματος ή θα αφαιρεθούν από την αναπόσβεστη αξία;

Συνοπτική Απάντηση

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων θα αποσβένουν την αξία κτήσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (οχήματα) με το συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2013, ήτοι 16% ετησίως, παρά το γεγονός ότι από το Ν.4070/2012 είναι δυνατόν να προβλέπεται διαφορετικός χρόνος απόσυρσης και κατ’ επέκταση οικονομική διάρκεια ζωής για τα αυτοκίνητα αυτά

Πλήρης Απάντηση

1.1 Το εγγρ. 1044387/30-3-2015 έχει ως θέμα την «Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας κτήσης των επιβατηκών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, καθώς και επί της αξίας της άδειας κυκλοφορίας αυτών». Από το έγγραφο αυτό σημειώνονται :

εγγρ. 1044387/30-3-2015 (απόσπασμα)

«… τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων θα αποσβένουν την αξία κτήσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (οχήματα) με το συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2013, ήτοι 16% ετησίως, παρά το γεγονός ότι από το Ν.4070/2012 είναι δυνατόν να προβλέπεται διαφορετικός χρόνος απόσυρσης και κατ’ επέκταση οικονομική διάρκεια ζωής για τα αυτοκίνητα αυτά. Η απόσβεση διενεργείται επί του κόστους κτήσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης και ανανέωσης αυτών.

Επισημαίνεται ότι στο κόστος κτήσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δεν περιλαμβάνεται η αξία της άδειας κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ., ανεξάρτητα αν αυτή μεταβιβάστηκε από κοινού με το ίδιο το αυτοκίνητο ή χωριστά, δεδομένου ότι οι άδειες κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ., σε αντίθεση με τα ίδια τα οχήματα, έχουν απεριόριστη διάρκεια ισχύος και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση. Επομένως, δεν νοείται η διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας κτήσης των αδειών κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ.».

1.2 Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρο 24 του Ν.4172/2013, η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο κατ΄ αναλογία με τους συντελεστές της παραγράφου 4.

1.3 Στην λογιστική οδηγία εφαρμογής των ΕΛΠ διευκρινίζεται ότι:

«Με βάση τα πραγματικά περιστατικά της κάθε οντότητας, η διοίκησή της δύναται να υιοθετήσει τους φορολογικούς συντελεστές απόσβεσης, όπως ισχύουν κάθε φορά με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εάν κατά την κρίση της προσεγγίζουν τους λογιστικούς συντελεστές απόσβεσης. Στην περίπτωση αυτή δεν γεννάται θέμα διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης και συνακόλουθα δεν υπάρχει ανάγκη τήρησης διπλών μητρώων παγίων (για τη λογιστική και τη φορολογικής βάση).»

1.4 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εφόσον το όχημα χρησιμοποιήθηκε ή τέθηκε σε υπηρεσία στις 5/10/2016, θα υπολογιστούν αποσβέσεις από τον επόμενο μήνα, ήτοι από τον Νοέμβριο. Οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν με συντελεστή 16%.

2.1 Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι:

«Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.».

2.2 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αξία της πώλησης ποσοστού επί του παγίου αποτελεί έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, στο έντυπο Ε3, κατά την άποψη μας, θα απεικονιστεί στον κωδικό 273 «Λοιπά έσοδα δραστηριότητας». Η αναπόσβεστη αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό του παγίου θα απεικονιστεί στον κωδικό 534 «Διάφορα έξοδα» του πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3.

Ερώτημα 2:

Μια διευκρίνηση σας παρακαλώ,

Τι εννοείτε με το Η αναπόσβεστη αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό του παγίου θα απεικονιστεί στον κωδικό 534 ;

Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου αναφέρετε το ποσά που θα αναγραφεί στον κωδικό 534.

Ευχαριστώ

Απάντηση:

1. Κατά τη χρήση 2016, εφόσον το όχημα  χρησιμοποιήθηκε ή τέθηκε σε υπηρεσία τον Οκτώβριο,  οι αποσβέσεις ξεκινούν από τον επόμενο μήνα και ανέρχονται στο ύψος των 266,67 ευρώ (10.000x16%=1.600/12=133,333x2μήνες=266,67).

Κατά τη χρήση 2017, όπου μεταβιβάζεται το 50% του οχήματος, οι αποσβέσεις ανέρχονται:

- Μέχρι τον Ιούλιο του 2017 για το 100% του οχήματος στο ποσό των 933,33 ευρώ (10.000x16%=1.600/12=133,333x7μήνες=933,33).

- Από τον Αύγουστο για το 50% του οχήματος που παραμένει στην κατοχή του, οι αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των 333,33 ευρώ (5.000x16%=800/12=66,6665x5μήνες=333,33).

2. Με βάση τα παραπάνω, οι σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι την ημερομηνία πώλησης του 50% της κυριότητας του οχήματος είναι 1.200 ευρώ (266,67+933,33) και η αναπόσβεστη αξία του οχήματος είναι 8.800 ευρώ.  Επομένως για το 50% του οχήματος που πωλείται, η αναπόσβεστη αξία που πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 534 του εντύπου Ε3 του έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό των 4.400 ευρώ (8.800x50%). Στον κωδικό 273 θα αναγραφεί το ποσό των 5.000 ευρώ και στον κωδικό 541 το ποσό των 1.266,66 ευρώ (933,33+333,33).

Τα παραπάνω αφορούν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του πωλητή.

Πηγή: e-forologia.gr

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, όπως περιγράφονται στην Πολιτική μας σχετικά με τα cookies. Aν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, παρακαλώ πατήστε «Συμφωνώ». Εάν αρνηθείτε την χρήση των cookies, τότε αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε, λόγω της μη διαθεσιμότητας των cookies.

Διαβάστε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies

ΣΥΜΦΩΝΩ