Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Εγγυοδοσία - Λογιστικές εγγραφές

0
0
0
s2smodern

Ερώτημα: Επιχείρηση με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο ποτών(διπλογραφικά βιβλία) στα τιμολόγια που εκδίδει προς τους πελάτες της,και όσον αφορά την αξία της εγγυοδοσίας(κενές φιάλες κτλ),αυτή περιλαμβάνεται στο σύνολο του τιμολογίου.


Ερωτήσεις:

α)Ποιος είναι ο σωστός τρόπος λογιστικής παρακολούθησης (λογαριασμοί-εγγραφές)
Μπορεί οι αξίες αυτές να παρακολουθούνται στον 70-00-00-0000 (για κάθε πελάτη);

β)Κατά την επιστροφή της εγγυοδοσίας εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο.
Αν ένα μέρος της εγγυοδοσίας δεν επιστραφεί,αυτό θα θεωρηθεί σαν ακαθάριστο έσοδο.
Θα επιβληθεί Φ.Π.Α επί της αξίας αυτής;

Ευχαριστώ

Συνοπτική Απάντηση

Στην περίπτωση όπου στα τιμολόγια αναγράφονται τα πωληθέντα αγαθά και τα επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας (εγγυοδοσία) σε ειδικό χώρο του εκδιδόμενου τιμολογίου ως ουδέτερο στοιχείο, χωρίς να χρεώνεται ΦΠΑ στην αξία αυτή και χωρίς να επηρεάζεται το ποσό της αξίας της συναλλαγής (αξία πωληθέντων), χρεώνεται ο λογ. του πελάτη και πιστώνονται ο λογ. πωλήσεων εμπορευμάτων με την αξία των εμπορευμάτων, ο λογ. ΦΠΑ με το ποσό που αναλογεί και ο λογ. π.χ. 30.07 «πελάτες αντίθετος λογαριασμός αξίας ειδών συσκευασίας» με την αξία των ειδών συσκευασίας

Πλήρης Απάντηση

1. Για το θέμα της εγγυοδοσίας, μπορεί να σημειωθούν παλαιότερες διοικητικές θέσεις, κατά το χρόνο εφαρμογής των διατάξεων του  Κ.Β.Σ. :
1.1 Ε. Σαϊτη, Κ.Β.Σ., Θ.6.1.13 : « Καταχώρηση της εγγυοδοσίας ειδών συσκευασίας  : Όσον αφορά την καταχώρηση της εγγυοδοσίας, στα βιβλία αγορών ή εσόδων- εξόδων, όταν η αξία αυτής περιλαμβάνεται στην  συνολική αξία του τιμολογίου , του προμηθευτή, διευκρινίζεται ότι διενεργείται καταχώρηση στα βιβλία και με την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου διενεργείται αντίστοιχη αρνητική εγγραφή. Αντίθετα, όταν η αξία της εγγυοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στην  συνολική αξία του τιμολογίου  αλλά αναγράφεται σε ιδιαίτερο χώρο του τιμολογίου δεν απαιτείται η διενέργεια εγγραφής στα βιβλία αγορών και εσόδων- εξόδων (εγγρ. 1056283/601/30-7-2003)».
1.2 Ε. Σαϊτη, Κ.Β.Σ., Θ.12.13.7 : « Επιστροφή των κενών εγγυοδοσίας  : Δεν απαιτείται έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου κατά την επιστροφή των κενών εγγυοδοσίας, εφόσον η αξία της εγγυοδοσίας των παραδιδόμενων στους πελάτες κενών φιαλών και κιβωτίων αναγράφεται σε ειδικό χώρο του εκδιδόμενου Τ.Δ.Α., ως ουδέτερο στοιχείο,  χωρίς να χρεώνεται Φ.Π.Α. στην αξία αυτή και χωρίς να επηρεάζεται το ποσό της αξίας της συναλλαγής (αξία πωληθέντων) , με την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση, έκδοσης, για την ανάγκη λογιστικής παρακολούθησης, της αξίας των επιστρεφόμενων κενών (εγγυοδοσία), άλλου μη φορολογικού παραστατικού (εγγρ. 1137070/1200/14-1-1995, εγγρ. 1112159/988/14-12-1995). Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η αξία της εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στην συνολική αξία του τιμολογίου, απαιτείται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου κατά την επιστροφή των κενών εγγυοδοσίας (εγγρ. 1131877/1088/20-12-1996, εγγρ. 1056283/601/30-7-2006)».
1.3 Σημειώνεται βέβαια, ότι όλες οι εφαρμοστικές αποφάσεις για τον Κ.Φ.Α.Σ. και τον Κ.Β.Σ. θεωρούνται καταργηθείσες από το χρόνο ισχύος του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.). Βέβαια, όταν αναφερόμαστε για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014, είναι φορολογικό έτος κατά το οποίο ίσχυε ο Κ.Φ.Α.Σ. (με τον οποίο είχαν διατηρηθεί οι αποφάσεις του Κ.Β.Σ., όταν δεν έρχονταν σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.).

2. Για τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) δεν έχουν παρασχεθεί πληροφορίες. Στην ΠΟΛ.1003/31-12-2014 δεν υπάρχει αναφορά για το χειρισμό της εγγυοδοσίας (πλην ότι η εγγυοδοσία δεν αφορά στην υποχρέωση βιβλίου απογραφών αποθεμάτων τρίτων, σχετ. παρ. 4.5.1)
3. Στην παρ. 2.2.301 του ΕΓΛΣ αναφέρεται ότι στο λογαριασμό 30.07 «πελάτες αντίθετος λογαριασμός αξίας ειδών συσκευασίας» παρακολουθείται η αξία των τιμολογημένων ειδών συσκευασίας, για τα οποία οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα της επιστροφής (πολλές φορές έχουν υποχρέωση να τα επιστρέψουν).

4. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013 όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

5. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατά την άποψη μας διακρίνονται οι παρακάτω χειρισμοί:

- Στην περίπτωση όπου στα τιμολόγια αναγράφονται τα πωληθέντα εμπορεύματα και τα επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας (εγγυοδοσία) (τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ΦΠΑ) χρεώνεται ο λογ. του πελάτη και πιστώνονται ο λογ. πωλήσεων των εμπορευμάτων, ο λογ. π.χ.  72 «Πωλήσεις ειδών συσκευασίας» με την αξία των ειδών συσκευασίας και οι αντίστοιχοι λογαριασμοί ΦΠΑ.

Κατά την επιστροφή μέρους των ειδών συσκευασίας, χρεώνεται ο λογ. π.χ. 72.95 «Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων» με την αξία των επιστρεφόμενων ειδών συσκευασίας και ο λογ. ΦΠΑ με το ποσό που αναλογεί σε πίστωση του λογ. του πελάτη.

Η αξία των ειδών συσκευασίας που δεν επιστρέφεται αποτελεί έσοδο της επιχείρησης.

- Στην περίπτωση όπου στα τιμολόγια αναγράφονται τα πωληθέντα αγαθά και τα επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας (εγγυοδοσία) σε ειδικό χώρο του εκδιδόμενου τιμολογίου ως ουδέτερο στοιχείο,  χωρίς να χρεώνεται ΦΠΑ στην αξία αυτή και χωρίς να επηρεάζεται το ποσό της αξίας της συναλλαγής (αξία πωληθέντων), χρεώνεται ο λογ. του πελάτη και πιστώνονται ο λογ. πωλήσεων εμπορευμάτων με την αξία των εμπορευμάτων, ο λογ. ΦΠΑ με το ποσό που αναλογεί και ο λογ. π.χ.  30.07 «πελάτες αντίθετος λογαριασμός αξίας ειδών συσκευασίας» με την αξία των ειδών συσκευασίας.

Στην περίπτωση αυτή, κατά την επιστροφή μέρους των ειδών συσκευασίας, δεν απαιτείται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Η επιχείρηση (με βάση και εξωλογιστική παρακολούθηση) χρεώνει τον λογ. 30.07 «πελάτες αντίθετος λογαριασμός αξίας ειδών συσκευασίας» με την συνολική αξία των ειδών συσκευασίας και πιστώνει με το ίδιο ποσό τον λογ. του πελάτη. Για το μέρος των ειδών συσκευασίας που δεν επιστρέφονται (κρατούνται από τον πελάτη) η επιχείρηση πιστώνει των λογ. π.χ. 72 «Πωλήσεις ειδών συσκευασίας» με την αξία των ειδών συσκευασίας που δεν επιστρέφονται και τον λογ. του ΦΠΑ με το ποσό που αναλογεί και χρεώνει τον λογ. του πελάτη.

Ερώτημα 2:
Στα τιμολόγια που λαμβάνουμε από τους προμηθευτές μας το ποσό της εγγυοδοσίας είναι σε ιδιαίτερο χώρο του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνεται στην τελική αξία του τιμολογίου.
Χρησιμοποιούμε τον 50.07 χρέωση για τις εγγυοδοσίες.
Στα τιμολόγια που εκδίδουμε εμείς εφαρμόζουμε τον ίδιο τρόπο(αξίες εμπορευμάτων με ΦΠΑ ,και αξία εγγυοδοσίας χωρίς ΦΠΑ ),συνολική αξία τιμολογίου με το ποσό της εγγυοδοσίας).
Χρησιμοποιούμε πχ τον 70-00-00-0000 πίστωση για τις εγγυοδοσίες.
Ποια η άποψη σας για τα παραπάνω και αν γίνεται κάποια λογιστική εγγραφή στο τέλος της χρήσης για το υπόλοιπο του 50.07 και του 70.00.00.0000
Ευχαριστώ!

Απάντηση:
Κατά τη άποψή μας, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο λογ. 70  για την περίπτωση που αναφέρετε , καθώς το συγκεκριμένο ποσό δεν αποτελεί έσοδο από πωλήσεις. Η χρήση του λογ. 70, συνεπάγεται ότι κατά το τέλος της χρήσης, θα πρέπει  να προστεθεί στα έσοδα, να φορολογηθεί και να  προβείτε σε κλείσιμο του συγκεκριμένου λογαριασμού (μηδενισμό) καθώς επηρεάζει τα αποτελέσματα.

Αντί του συγκεκριμένου λογαριασμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο λογ. 30.07. Στο τέλος της χρήσης, εφόσον χρησιμοποιούνται οι λογ. 50.07 και 30.07 δεν χρειάζεται να γίνουν λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, καθώς λειτουργούν αντίθετα (πιστώνονται) με χρέωση του λογ. 50.00 ή 30.00 και συνεπώς οι πρωτοβάθμιοι λογ. 30 και 50 δεν επηρεάζονται.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ