Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Δύναται να απασχολείται εργαζόμενος έξι ημέρες την εβδομάδα επί οχτάωρου βάσεως;

0
0
0
s2smodern

Ερώτημα: Εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται έξι ημέρες για οκτώ ώρες καθημερινά; Αν ναι οι ώρες 41η έως 48η θεωρούνται υπερεργασία ή υπερωρία.Πόσες ώρες υπερεργασία μπορεί να εργαστεί ένας εργαζόμενος μέσα σε ένα μήνα;

Συνοπτική Απάντηση

Η διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας ορίζεται από 1/1/1984 σε 40 ώρες (Άρθρο 6, ΕΓΣΣΕ 14/2/1984)

Πλήρης Απάντηση

Η διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας ορίζεται από 1/1/1984 σε 40 ώρες (Άρθρο 6, ΕΓΣΣΕ 14/2/1984).

Όταν ισχύει το σύστημα της εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, υπερεργασία είναι η εργασία που παρέχεται εβδομαδιαίως κατά το εν λόγω εξαήμερο πέραν των 40 ωρών και μέχρι της 48ης ώρας, ενώ υπερωριακή είναι η εργασία η οποία παρέχεται κατάτ ο ίδιο εξαήμερο πέραν των 48 ωρών εβδομαδιαίως ή των 8 ωρών ημερησίως. Κατά συνέπεια επί πλήρους απασχόλησης επί εξαήμερο με ημερήσιο ωράριο απασχόλησης μισθωτού, όπως για παράδειγμα 08:00 - 14:40, ως χρόνος υπερεργασίας νοείται το διάστημα μετά τη λήξη του ωραρίου, δηλαδή από 14:40 - 16:00.

Η υπέρβαση εντός της ίδιας ημέρας του 8ωρου, όσον αφορά τον επί εξαήμερο απασχολούμενο, συνιστά υπερωρία, ακόμα και όταν δεν πραγματοποιείται κατά την εβδομάδα υπέρβαση των 48 ωρών.

Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 74 του Ν.3863/2010, η οποία αντικατέστησε το άρθρο 1 του Ν.3385/2005, ορίζεται ότι:

«1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).»

Παράλληλα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3385/2005 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας.»

Σημειώνουμε σχετικά με το όριο υπερωριών που δύναται να απασχοληθούν οι εργαζόμενοι,ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 88/1999 ορίζεται:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Οι περίοδοι ετήσιας άδειας μετ΄ αποδοχών, και οι περίοδοι αδείας ασθενείας δεν συνεκτιμώνται ή είναι ουδέτερες, όσον αφορά τον υπολογισμό του μέσου όρου»


Ερώτημα 2:
Η υπέρβαση εντός της ίδιας ημέρας του 8ωρου, όσον αφορά τον επί εξαήμερο απασχολούμενο, συνιστά υπερωρία, ακόμα και όταν δεν πραγματοποιείται κατά την εβδομάδα υπέρβαση των 48 ωρών. Μήπως εννοείτε υπερεργασία;

Απάντηση 2:
Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη απάντησή μας με σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας,  υπερεργασία  είναι η εργασία που παρέχεται εβδομαδιαίως κατά το εν λόγω εξαήμερο  πέραν των 40 ωρών και μέχρι της 48ης ώρας , ενώ υπερωριακή είναι η εργασία η οποία παρέχεται κατά το ίδιο εξαήμερο πέραν των 48 ωρών εβδομαδιαίως ή των 8 ωρών ημερησίως.

Υπερεργασία ημερησίως: Νόμιμο ημερήσιο – συμβατικό ημερήσιο ωράριο
Επιχειρήσεις Νόμιμο ημερήσιο ωράριο Συμβατικό ημερήσιο ωράριο Ώρες  ημερήσιας υπερεργασίας
6ήμερη εργασία  8 ώρες 6 ώρες + 40 λεπτά  1 ώρα & 20 λεπτά
5νθήμερη  εργασία  9 ώρες 8 ώρες  1 ώρα


Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ