Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται 12.02.2018

0
0
0
s2smodern

Τελικά ήταν 140.000 ή 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στο συλλαλητήριο; Μάλλον ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Η εβδομάδα που πέρασε ξεκίνησε αγωνιστικά, πατριωτικά ή όπως κάποιος θέλει να την ονομάσει.

Ένα είναι σίγουρο, κάτι που δεν λύνεται για είκοσι πέντε χρόνια είναι μάλλον δύσκολο να λυθεί σύντομα και τελικά αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να μην διχάσουμε τους Έλληνες στο όνομα μιας αμφιλεγόμενης επιτυχίας της εξωτερικής μας πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, σε ένα ελληνικό κόσμο που οι δύσκολες εποχές φαίνεται ότι ξεπερνούν τις πολιτικές αντιδικίες, ας κρατήσουμε την μορφή του Μίκη Θεοδωράκη στο συλλαλητήριο της Κυριακής και ότι αυτός συμβολίζει γι’ αυτήν τη χώρα.

Δευτέρα πρωί και η ΑΑΔΕ ποτέ δεν κοιμάται. Αφού λοιπόν συγχαρούμε τον κ. Πιτσιλή για την επανεκλογή του, ας ξεκινήσουμε με τις εγκυκλίους της εβδομάδας που πέρασε.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1019/2.2.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν.4512/2018 (Α'5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του Ν.4174/2013 (Α'170)». Σύμφωνα με την εγκύκλιο και σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1012/2018, δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τον καθορισμό ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν.4512//2018, ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων. Ειδικότερα:

 

  • Ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση, να αποδεχθεί την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι την 17/1/2018.
  • Ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση, να αποδεχθεί την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που θα εκδοθεί κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Ως κίνητρο της εξόφλησης της προκύπτουσας οφειλής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, παρέχεται η μείωση στο 60% του επιβληθέντος με την παραπάνω πράξη προστίμου. Τα οριζόμενα αναφορικά με τη μείωση του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών στις 17/1/2018 υποθέσεων. Ως εκκρεμείς θεωρούνται οι υποθέσεις:

  • που εκκρεμούσαν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης
  • για τις οποίες εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης
  • που είχαν συζητηθεί και δεν είχε εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή είχε εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο.

Περαιτέρω, η εγκύκλιος εμπεριέχει αναλυτικά παραδείγματα, δύο συγκριτικούς πίνακες των οποίων αναφέρουμε παρακάτω:


Δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ 2018 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα)».

Με την παρούσα απόφαση διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα εισπραττόμενα από τη σύζυγο χρηματικά ποσά προς εξόφληση της σχετικής αξιώσεως έναντι του συζύγου για τη συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου εξακολουθούν και μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) να μην θεωρούνται, με βάση την προαναφερόμενη εγκύκλιο εισόδημα. Επομένως, αναγράφονται στον κωδ. 781 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και δεν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τα ανωτέρω ποσά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με την τυχόν καταβαλλόμενη διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, καθόσον αυτή αποτελεί με βάση την περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4172/2013 απαλλασσόμενο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ΠΟΛ. 1020/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ».

Έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η υπ’ αριθμ. 266/2017 ομόφωνη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β’ Τμήμα).

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, το ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους επιχειρήσεων, πριν από την ισχύ του Ν.4110/2013, στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων που είχαν συνάψει οι επιχειρήσεις αυτές με ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα καταβληθέντα από τον εργοδότη ασφάλιστρα, αποτελεί εισόδημα των εργαζομένων από μισθωτές υπηρεσίες, κατά το άρθρο 45 Κ.Φ.Ε, το οποίο υπόκειται σε φορολόγηση κατά τον χρόνο που οι δικαιούχοι της ασφαλιστικής παροχής (ασφαλίσματος) απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξης αυτής, όχι μόνον όταν η ασφάλιση επιβάλλεται από τον νόμο ή έχει αποτελέσει όρο μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών της εργασιακής σύμβασης ή δεσμευτικής για τον εργοδότη ΣΣΕ ή διαιτητικής απόφασης, αλλά και στην περίπτωση της καταβολής των ασφαλίστρων για τον μισθωτό εξ ελευθεριότητάς του εργοδότη, εξ αφορμής, πάντως, της σχέσεως εργασίας, ακόμα και αν ο εργοδότης είχε επιφυλαχθεί του δικαιώματος της μονομερούς διακοπής της καταβολής των ασφαλίστρων.

Στην περίπτωση της μερικής καταβολής του ασφαλίστρου από τον εργαζόμενο, η παροχή-ασφάλισμα κατά το μέρος που προέρχεται από ασφάλιστρα καταβληθέντα από τον εργαζόμενο, ακόμη και πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4110/2013, δεν φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκτός εάν τα ασφάλιστρα εξέπεσαν από το ακαθάριστο εισόδημά του και δεν φορολογήθηκαν, οπότε φορολογείται.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1021/1.2.2018 εγκύκλιος με θέμα «Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 291/2017 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26/7/2013 και μέχρι την κατάθεση του Ν.4337/2015 (12/10/2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων».

Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμοδότηση, για τις εν λόγω παραβάσεις δύνανται να τύχουν εφαρμογής και μετά την κατάργηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ., οι ουδέποτε καταργηθείσες μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του ΚΦΔ, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής, δηλαδή, εφόσον το νέο καθεστώς επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον ίδιο τον φορολογούμενο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Υπουργείο Εσωτερικών, επεκτείνει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών παραβόλων σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Oι πολίτες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “e-παράβολο”, μπορούν ήδη να εκδίδουν τα παράβολα για την άδεια πολιτικού γάμου και την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος. Εντός του 2018, θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ηλεκτρονικά το σύνολο των παραβόλων των Δήμων. Η ηλεκτρονική έκδοση των παραβόλων των Δήμων υποστηρίζεται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών και τον κόμβο υπηρεσιών της ΚΕΔΕ.

Δημοσιεύθηκε το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018/1.2.2018 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή». Σύμφωνα με το έγγραφο, ορίζεται ότι:

«Δεδομένου ότι η διάταξη της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 14 Ν.4172/2013 αναφέρεται γενικά στην αποζημίωση για έξοδα κίνησης, ανεξαρτήτως εάν αυτή καταβλήθηκε από ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή δεν προσαυξάνουν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της αλλοδαπής».

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1022/5.2.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. (Τ.Λ.Δ.Χ.)».

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, κατόπιν προφορικών και γραπτών ερωτημάτων, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. (Τ.Λ.Δ.Χ.) και των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.).

Με αίτημα της προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Πιτσιλή Γεώργιο και τον Γενικό Διευθυντή Άμεσης Φορολογίας, κ. Σαΐτη Ευθύμιο, η ΠΟΦΕΕ, ζητά την μεταφορά της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των ΜΥΦ έτους 2017 και εφεξής στις 31/3/2018 και των διορθώσεων στις 15/5/2018.

Υπεγράφη χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Σταθάκη, η ΚΥΑ προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών παρέδωσε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθηση της πορείας τους για ένταξη στις χρηματοδοτούμενες δράσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να διασφαλισθεί η διαφάνεια, ως προς την εξυπηρέτηση των αιτήσεων με βάση την απόλυτη χρονική σειρά υποβολής.

Οι διαδικασία σύνδεσης των τραπεζών με το πληροφοριακό σύστημα θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 15 Φεβρουαρίου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων.

Δημοσιεύθηκε το με αριθμ. Τ01/652/15 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα «Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων - Τροποποίηση οδηγιών».

Με το παρόν έγγραφο, τροποποιούνται οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το 106679/19-7- 2016 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ , το οποίο σας κοινοποιήθηκε με το Τ01/652/124/24-8-2016 ΓΕ της υπηρεσίας του ΕΦΚΑ.

Κατόπιν τούτου, τα σχετικά αιτήματα των συνταξιούχων του τ. ΕΤΕΑΜ, θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος, τυχόν δε αποφάσεις προσαύξησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες, θα πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος.

Με ανακοίνωση της η ΑΑΔΕ ενημερώνει τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων V.I.E.S., αιτήσεων ρύθμισης και της εφαρμογής Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, στις 10 & 11 Φεβρουαρίου 2018, λόγω διαδικασιών αυτόματου συμψηφισμού.

Παρασκευή σήμερα και με τον Επίτροπο Μοσκοβισί να συζητάει με τον πολιτικό κόσμο της χώρας τα τέσσερα κρίσιμα στάδια διαπραγματεύσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο, με φλέγον θέμα τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Από την άλλη μεριά η χώρα ζει μια πρωτόγνωρη εμπειρία σκανδαλολογίας η οποία έχει πλέον μεταφερθεί στη δικαστική εξουσία. Σε κάθε περίπτωση και με τις εξελίξεις να τρέχουνε, μετά από μία τσικνοπέμπτη από τις πλέον εορταστικές, με έναν υπέροχο καιρό και τις «πενήντα αποχρώσεις του γκριλ» να κατακλύζουν τις πόλεις και τα χωριά μας, σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε ένα όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ