fbpx
Skip to main content

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Πως αντιμετωπίζεται εργατικά η έκτακτη απασχόληση και ποιο είναι το όριο υπερωριών ανά έτος;

Ερώτημα: Παρακαλούμε να μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατό στα κάτωθι ερωτήματα:

Α. Εργαζόμενος με πενθήμερο οκτάωρο , εργασία Δευτέρα εως Παρασκευή, καλείται λόγω έκτακτης ανάγκης ή έκτακτης εργασίας (π.χ. ηλεκτρολόγος - συντηρητής εγκαταστάσεων, υπεύθυνος ασφαλείας εγκαταστάσεων) να εργαστεί για την επίλυση του θέματος Σάββατο ή Κυριακή. Ποια είναι η ορθή αντιμετώπιση του εν λόγω εργαζόμενου ως προς τις υποχρεώσεις της εταιρείας στο ΣΕΠΕ?

Β. Εργαζόμενος με πενθήμερο οκτάωρο, εργασία Δευτέρα εως Κυριακή και 2 ρεπό, μπορεί να κληθεί να εργαστεί, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή έκτακτης ασθένειας για παράδειγμα, πέραν των 5 ημερών ή 40 ωρών και ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση ως προς τις υποχρεώσεις της εταιρείας στο ΣΕΠΕ.

Γ. Στις παραπάνω περιπτώσεις αν ο εργαζόμενος κληθεί να εργαστεί μετά το πέρας του ωραρίου του και ενώ εχει ήδη αποχωρήσει από την εργασία του, 1) πόσες ώρες μπορεί να εργαστεί νομίμως, 2) τι ενέργειες πρέπει να γίνουν στο ΣΕΠΕ, 3)πως θα πληρωθεί ο εργαζόμενος (ανάλογα με το ποιες ώρες μετράνε σαν υπερεργασία ή υπερωρία και με τι ποσοστό αντίστοιχα)

Δ. Το όριο των υπερωριών ανα ετος αφορά στο σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης ή ανα εργαζόμενο και τι έχει αλλάξει ως προς την αναγγελία τους.

Συνοπτική απάντηση

Με το νόμο Ν.3846/2010 προβλέπεται ότι η εργασία που παρέχεται την 6η μέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξαρτήτως από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%

Πλήρης Απάντηση

1 & 2. Με το νόμο Ν.3846/2010 προβλέπεται ότι η εργασία που παρέχεται την 6η μέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του  συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξαρτήτως από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%.

Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι ξενοδοχειακές & επισιτιστικές επιχειρήσεις (Άρθρο 8, Ν.3846/2010). Σε περίπτωση ελέγχου ακολουθείται η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει της  Υ.Α.2063/Δ1 632/2011. Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι η απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας συνιστά πολύ υψηλή παράβαση.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της πενθήμερης εργασίας δεν μπορεί να προστεθεί η εργασία που τυ­χόν προσφέρθηκε το Σάββατο ή την Κυρια­κή στη συνολική εργασία των υπολοίπων πέντε εργασίμων ημερών της εβδομάδας για την εξεύρεση τυχόν υπερεργασίας ή υπερωρίας. Ή εργασία του μι­σθωτού κατά το Σάββατο ως έκτη ημέρα υπό το σύστημα της πενθήμερης εργασίας, δεν αποτελεί υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία, εάν στην τελευταία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ημερήσιας απασχόλησης.

Επομένως, προκειμένου για μισθωτούς που υπάγο­νται στο σύστημα της πενθήμερης εβδομα­διαίας εργασίας, η κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή η κατά το Σάββατο, πα­ρασχεθείσα εργασία δεν λαμβάνεται υπόψη για να κριθεί αν λόγω υπερβάσεως του ορί­ου των 45 ή 40 ωρών εργασίας εβδομαδιαί­ως υπήρξε υπερωρία ή υπερεργασία. Δηλαδή, η εργασία που παρέχει ο μισθωτός κατά τις ημέρες της εβδομαδιαίας αναπαύσεως του δεν θεωρείται και δεν αμείβεται ως υπερωρία ή υπερεργασία, έκτος εάν αυτή υπερ­βαίνει το ανώτατο όριο της ημερήσιας εργασίας, οπότε η εργασία κατά το Σάββατο πέραν του ανωτάτου ορίου ημερήσιας εργασίας είναι υπερωρία (ΑΠ 615/08 , Εφ. Αθ. 5527/03). Αντιμετω­πίζεται ως αυτοτελής ημέρα εργασίας, μη θεωρούμενη ως υποχρεωτική αργία, όπως η Κυριακή, για την απασχόληση του δε κατά την ημέρα του Σαββάτου ο εργαζόμενος πληρώνεται κανονικά και δεν δικαιούται αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό), αν δεν εργάσθηκε Κυριακή, γιατί δεν υπάρχει στέ­ρηση της εβδομαδιαίας αναπαύσεως του, ούτε επομένως δικαιούται την προσαύξηση του 75%, η οποία προβλέπεται μόνο για την απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις αργίες. Η εκούσια ή εξα­ναγκασμένη παροχή εργασίας κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης (Κυρια­κή) ή, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και κατά την ημέρα της υποχρεωτικής ανά­παυσης (Σάββατο), λόγω εξαντλήσεως της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, όπου ισχύει η τελευταία, απαγορεύεται από κανό­νες δημόσιας τάξης, είναι άκυρη και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή τέτοιας εργα­σίας κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 72/2010).

3. Στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος κληθεί να εργαστεί μετά το πέρας του ωραρίου του και ενώ έχει ήδη αποχωρήσει από την εργασία του, η ενεργοποίηση της απασχόλησης λογίζεται ως εκ νέου απασχόληση και δεν θεωρείται ως επιμήκυνση του ωραρίου εργασίας .

4. Η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας για υπαλλήλους επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος. Ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις Bιομηχανικές, Bιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες  ορίζονται οι  τριάντα (30) ώρες για κάθε ημερολογιακό εξάμηνο.  Ειδικότερα για τους εργατοτεχνίτες  τονίζεται  ότι το  ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) καθορίζεται  με βάση απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για  το A΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2018 στις τριάντα (30) ώρες.

Η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.515/1970  επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος (Υποπαράγραφος ΙΑ 13 περ.2 , Ν.4093/2012)

Η υπερεργασία, με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, δεν αναγράφεται πουθενά, δεν αναγράφεται συνεπώς στο ειδικό βιβλίο υπερωριών, δεν αναγράφεται στους πίνακες προσωπικού Ε4 και είναι διευθυντικό δικαίωμα, συνεπώς μπορεί να την επιβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο.

Στο Άρθρο 36 του νέου νόμου 4488/2017 «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» «Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ» ορίζονται τα εξής «Η παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της.

β. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή υπερωριακή του απασχόληση χωρίς αυτή να έχει γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 και 28 του Ν.3996/2011. γ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. δ. Η παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 (Α' 258) καταργείται και οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντίστοιχα. ε. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της περ. γ'».

Προσοχή!!! Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με το άρθρο 36 του νέου νόμου και ειδικότερα με το πλαίσιο καταχώρησης της υπερεργασίας και υπερωρίας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που επί του παρόντος δεν έχει εκδοθεί. Επισημαίνεται ότι για να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω διάταξη πρέπει να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση.

Συνεπώς μέχρι να εκδοθεί η υπόψη υπουργική απόφαση, συνεχίζετε να τηρείτε σε χειρόγραφη μορφή το βιβλίο υπερωριών.

Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών κατά τα γνωστά που τηρείται από τον εργοδότη θα πρέπει να καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων. Ακόμη τονίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει, μέχρι να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο ΣEΠΕ ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «EPΓANH» εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: e-forologia.gr

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.