fbpx
Skip to main content

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Ασφαλιστικές εισφορές σε δώρο γάμου, υποτροφία κλπ.

 Ερώτημα:

Ανώνυμη εταιρία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η οποία έχει εγκριθεί από την Γ.Σ. των μετόχων παρέχει στους εργαζομένους της τα παρακάτω σε χρήμα ποσά.
α. Σε περίπτωση γάμου εργαζόμενου στην εταιρία δώρο 5.000 ευρώ.
β. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού εργαζόμενου σε αυτήν 3.000 ευρώ.
γ. Στην ετήσια κοπή της βασιλόπιτας της εταιρίας (φλουρί) 5.000 ευρώ.
δ. Σε περίπτωση εισαγωγής τέκνου εργαζόμενου στα ΑΕΙ 5.000 ευρώ.
ε. Στην περίπτωση που εργαζόμενος χρειαστεί να μπει σε κλινική η νοσοκομείο για προβλήματα υγείας, άσχετα με εργατικό ατύχημα, του καλύπτει όλα τα έξοδά.
στ. Η εταιρία παρέχει στους εργαζόμενους γεύμα (όχι χρήμα) καθημερινά στις εγκαταστάσεις της.

Θα θέλαμε την γνώμη σας στα παρακάτω ερωτήματα επί ασφαλιστικών και φορολογικών θεμάτων που δημιουργούνται από τα παραπάνω.

1. Σε ποια από τα παραπάνω μπορεί να καταλογιστούν στην εταιρία σε έλεγχο του ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές?
2. Ποια από τα παραπάνω θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν 4172/13 παροχές σε είδος?
3. Ποια από τα παραπάνω δεν θα αναγνωριστούν φορολογικά σαν εκπεστέες δαπάνες της εταιρίας?

 

Απάντηση:

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του N.4172/2013 ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του N.4172/2013 ορίζονται περιπτώσεις, για τις οποίες θεωρείται ότι υφίσταται εργασιακή σχέση, και κατά συνέπεια το εισόδημα που αποκτάται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων αυτών θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 13 N. 4172/2013 προσδιορίζονται οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο ή κατά περίπτωση όπου ρητά προβλέπεται στο νόμο ένας εταίρος ή μέτοχος και οι οποίες συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις…

Σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1083/8.4.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας», ορίζεται ότι:

«Όπως διευκρινίστηκε και με την ΠΟΛ.1219/6.10.2014 εγκύκλιο, ως αγοραία αξία νοείται το κόστος της παροχής που βαρύνει τον εργοδότη, αποδεικνύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών του.

2. Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίστηκε επίσης, ότι ως τέτοιες παροχές, τις οποίες δεν καταλαμβάνει η παρ. 1 του άρθρου 13 του N. 4172/2013 και οι οποίες δεν θεωρούνται παροχές σε είδος και κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή εργασία, αναφέρονται:…

οι παροχές σε είδος, οι οποίες χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του N.1876/1990 ορίζεται, ότι εφ΄ όσον ο εργοδότης δεσμεύεται από επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι κανονιστικοί όροι της ισχύουν υποχρεωτικά και στις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων που απασχολούνται από τον εν λόγω εργοδότη.».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1219/6.4.2010 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του N .4172/2013», ορίζεται ότι:

«Στην έννοια των παροχών σε είδος που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε παροχή σε είδος που χορηγείται στο μισθωτό, με εξαίρεση τις παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου στα πλαίσια της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 N.4172/2013 , οι οποίες ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.

Ως τέτοιες παροχές , τις οποίες δεν καταλαμβάνει η παρ. 1 του άρθρου 13 του N.4172/2013 και οι οποίες δεν θεωρούνται παροχές σε είδος και κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή εργασία, αναφέρονται:

οι παροχές σε είδος, οι οποίες χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα και οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος, οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία, είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στο χώρο εργασίας κλπ.».

Σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του N . 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)», ορίζεται ότι:

«2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της…

Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, 1729/2013, 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές)…

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση…

γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά…

3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48…

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών, καθόσον κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Οι παροχές σε είδος χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα.

2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1219/6.4.2010 εγκύκλιο διαταγή, δεν θεωρείται παροχή σε είδος και κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή εργασία, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας.

3. Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγκύκλιο διαταγή, ορίζεται ότι: «Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, 1729/2013, 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο. Τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών, καθόσον κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 4 του ΑΝ 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4476/65 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Ν.825/78 "ημερήσιος μισθός στον οποίο υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, εννοούνται οι κάθε φύσης αποδοχές σε χρήμα και είδος, οι τελευταίες αποτιμώνται σε χρήμα με απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ". Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως μισθός στον οποίο υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, εννοείται αυτός ο οποίος έχει συμφωνηθεί σε χρήμα και προσαυξάνεται:

- Με τα ποσοστά τα οποία τυχόν χορηγούνται από τον εργοδότη στους μισθωτούς ή άλλες πρόσθετες χρηματικές αμοιβές εκτός από τις παροχές κοινωνικού χαρακτήρα οι οποίες είναι τα δώρα λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, ή λόγω γέννησης τέκνων του ασφαλισμένου και το βοήθημα σε οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου.

- Από τα χρηματικά ποσά (φιλοδωρήματα ή άλλου είδους αμοιβές) οι οποίες τυχόν καταβάλλονται κατά συνήθεια από τρίτους και οι οποίες υπολογίζονται βάσει σχετικών πινάκων οι οποίοι ισχύουν για την επιχείρηση (άρθρο 19 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και

- Από τις τυχόν σε είδος παροχές (κατοικία, τροφή, θέρμανση) του εργοδότη προς τους ασφαλισμένους οι οποίες αποτιμώνται επίσης βάσει πινάκων (άρθρο 19 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ). Εφόσον πρόκειται για βιομηχανικές επιχειρήσεις οι παροχές αυτές εκτιμώνται "κατά κρίσιν αγαθού ανδρός" ως στοιχεία του μισθού.

 

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι στην έννοια του μισθού στον οποίο υπολογίζονται οι υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ασφαλιστικές εισφορές, περιλαμβάνεται το σύνολο των παροχών του εργοδότη προς τους ασφαλισμένους σε χρήμα ή σε είδος, τακτικών ή εκτάκτων (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων οι οποίες αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 17 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) είτε από συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη είτε χαριστικά, δηλαδή τόσο επί των τακτικών αποδοχών, όσο και επί των κάθε φύσης χορηγουμένων προσθέτων παροχών στους μισθωτούς από τους εργοδότες με μορφή υπερωριακής απασχόλησης, επιδομάτων, βραβείων αποδόσεως εργασίας, ποσοστών πώλησης, εκτάκτων οικονομικών ενισχύσεων κ.λπ. (εγκύκλιοι ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 212/65, 187/67, Γενικό έγγραφο 182242/ 03.12.1977).

Σύμφωνα δε με τις αποφάσεις του Στ. Ε. 1324/12, 1026/13, 29/14 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές θεωρείται και "κάθε παροχή η οποία καταβάλλεται στον μισθωτό με οποιαδήποτε ονομασία η οποία κατα τον νόμο ή την φύση της προορίζεται να καλύψει δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας η οποία του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού".

 

Κατά την άποψή μας οι κοινωνικού χαρακτήρα παροχές:

α)για δώρο γάμου

β)λόγω γέννησης παιδιου

γ)λόγω βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών της οικογένειας του (Ν.2084/1992)

δ)ως έπαθλο από την κοπή βασιλόπιτας

ε)για εισαγωγή παιδιού στα ΑΕΙ

δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.

 

Σημειώνουμε ότι οι παροχές οι οποίες χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη επ' ευκαιρία έκτακτου γεγνότος ή προς επιβράβευση αποδοτικότητας, εκτός αν επαναλαμβάνεται η χορήγηση αυτών κατά σιωπηρή συμφωνία.

Πηγή: e-forologia.gr

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.