fbpx
Skip to main content

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Προτάσεις ΟΕΕ για την λειτουργία των λογιστών - φοροτεχνικών και των λογιστικών γραφείων

 Επιστολή με πακέτο 16 προτάσεων για την αποτελεσματικότερη και καλύτερη λειτουργία των λογιστών – φοροτεχνικών απέστειλε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,Κωνσταντίνος Κόλλιας, στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, στον Υφυπουργό Οικονομικών, και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στο κείμενο της επιστολής, περιγράφονται οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού σε οικονομία, επιχειρήσεις και εργαζομένους, καθώς και τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν, ως απόρροια αυτών, οι λογιστές – φοροτεχνικοί. Μάλιστα, το ΟΕΕ, ως φορέας των λογιστών -φοροτεχνικών, καθημερινά, δέχεται εκκλήσεις για να παρέμβει σε θέματα, που αφορούν στην λειτουργία των γραφείων τους.

Κι αυτό, γιατί οι φοροτεχνικοί, παρά τη χρήση νέων τεχνολογιών στα γραφεία τους,συνεχίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να εξυπηρετούν, σε θέματα φορολογικά, εργατικά,ασφαλιστικά, κ.α., με φυσική παρουσία των πελατών στα γραφεία τους .

Δεδομένης και της – έμμεσης πλην σαφούς – συμμετοχής των λογιστών στη βεβαίωση τουμεγαλύτερου ποσοστού των κρατικών φορολογικών εσόδων, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί στο μέγιστο βαθμό η απρόσκοπτη και χωρίς συνέπειες συνέχιση της άσκησης του επαγγέλματός τους, με την απαραίτητη λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας τους.

Το πακέτο μέτρων είναι το εξής:

1. Με υπουργική απόφαση ή εγκύκλιο θα πρέπει να δοθεί ως οδηγία τα λογιστικά γραφεία να έχουν ως βασική ενασχόληση την εκπλήρωση των εκτάκτων μέτρων που εξαγγέλλονται από την Κυβέρνηση προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η οδηγία αυτή να συνοδεύεται με ταυτόχρονη αναστολή όλων των υπόλοιπων δηλωτικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που γίνονται μέσω των λογιστικών γραφείων. Να συμπεριληφθούν, δηλαδή, στους ΚΑΔ για τους οποίους αναστέλλεται η λειτουργία και οι ΚΑΔ των δραστηριοτήτων των λογιστών – φοροτεχνικών, με εξαίρεση τις εργασίες που είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των φορολογικών και εργατοασφαλιστικών θεμάτων που προκύπτουν από τις έκτακτες υποχρεώσεις των οντοτήτων και των φυσικών προσώπων, για υποβολή στοιχείων στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που σχετίζονται με τα εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού (πχ. Υ.Δ. στο ΕΡΓΑΝΗ, δήλωση επιχορήγησης επιχειρήσεων, κτλ).

2. Πρόσβαση των λογιστών – φοροτεχνικών σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου για λογαριασμό των πελατών τους με τη χρήση της εξουσιοδότησης που τους έχει δοθεί μέσωTAXISnet (ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, κλπ.).

3. Θα πρέπει να μετατεθούν οι προθεσμίες για την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών,των υποβολών προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια και του 20ήμερου για την υποβολή των υπομνημάτων

4. Αναστολή πάσης φύσεως υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ,παρακρατούμενοι φόροι, ΜΥΦ, ΑΠΔ, κλπ). Η αναστολή, σε πρώτη φάση, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι το τέλος Απριλίου 2020, και να επανεξεταστεί, καθώς μέχρι τότε δεν πρέπει να παραληφθούν και να καταχωρηθούν παραστατικά σε φυσική μορφή. Οι δε καταβολές που θα προκύψουν από τις βεβαιωμένες αυτές υποχρεώσεις, πρέπει να ανασταλούν καθολικά,τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία που οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς και να παράξουν έσοδα, τουλάχιστον δηλαδή για 4 μήνες. Επιπλέον,εύλογα θα πρέπει να επιμηκυνθεί και ο χρόνος υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

5. Από τη στιγμή που έχουμε καθολική απαγόρευση – δια ζώσης – συναλλαγών, να σταματήσουν προσωρινά να ζητούν οι ελεγκτές προσκόμιση δικαιολογητικών ή να δοθεί οδηγία για χρονική παράταση διενέργειας των ελέγχων, που θεωρούμε ότι είναι αναγκαία στην τρέχουσα κατάσταση με τον περιορισμό των μετακινήσεων.

6. Ενημέρωση σε Δ.Ο.Υ. και e-ΕΦΚΑ, ότι οι υποβολές των δικαιολογητικών με e-mail από τους λογιστές – φοροτεχνικούς γίνονται δεκτές, με την προϋπόθεση αυτοί να έχουν εξουσιοδότηση από το Taxisnet, για τον πελάτη τους.

7. Οι τράπεζες να μην ζητούν επικαιροποίηση στοιχείων των μελών των ΔΣ των επιχειρήσεων και οποιαδήποτε άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα, και να δοθεί παράταση αποστολής των στοιχείων μέχρι 31-12-2020. Σε καμία περίπτωση η μη προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων να αποτελεί στοιχείο για πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων.

8. Τα λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία να τύχουν της μεταχείρισης των πληττόμενων επιχειρήσεων, διότι πρέπει να λειτουργήσουν για το καλό της οικονομίας μας, καθότι εξυπηρετούν το 95% περίπου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

9. Να υπάρξει έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζομένους των λογιστικών γραφείων για το σύνολο των ενεργειών που θα γίνονται προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Κράτους.

10. Να προβλεφθεί παράταση υποβολής όλων των δηλώσεων των εντολέων – πελατών, που εξυπηρετούν μέσω των κωδικών του ΟΕΕ και του Taxis, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ασθένειας του λογιστή –φοροτεχνικού.

11. Με δεδομένο ότι, μετά το τέλος της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε από την πανδημία του κορονοϊού, θα υπάρξει ένα διάστημα οικονομικής προσαρμογής των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμών, πρέπει να γίνουν διευκολύνσεις όπως παρατάσεις πληρωμών, ρυθμίσεις οφειλών, προκειμένου να λειτουργήσουν και να μην οδηγηθούν σε διακοπή της δραστηριότητάς τους με τις γνωστές συνέπειες.

12. Να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που θα παρατηρηθούν στην καταβολή του δώρου Πάσχα.

13. Να υπάρξει ανοχή, για μην χαθεί σε περίπτωση καθυστερήσεων η ρύθμιση των 120δόσεων και άλλες αντίστοιχες ρυθμίσεις τόσο σε ασφαλιστικές όσο και σε φορολογικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

14. Να γίνουν διευκολύνσεις από τις τράπεζες με μείωση επιτοκίων ή των προμηθειών στις κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές.

15. Με προγράμματα επιδότησης, μέσω των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ή με άμεση έκπτωση από τον οφειλόμενο φόρο, να προωθηθεί η απομακρυσμένη εργασία (αγοράlaptop, μείωση κόστους σύνδεσης στο internet, αγορά λογιστικών προγραμμάτων και λοιπού λογισμικού απομακρυσμένης εργασίας).

16. Να μετατεθεί η έναρξη της δοκιμαστικής περιόδου των ηλεκτρονικών βιβλίων (MyData)την 1η Ιανουαρίου του 2021.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής (πατήστε εδώ).

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.