Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

ASTbooks – Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών χρήσης 2014

0
0
0
s2smodern

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών χρήσης 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν.4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013, προβλέπεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις αυτές αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των ανωτέρω προσώπων.

Υπόχρεοι υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014

Υπόχρεοι σε υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, από 1.1.2014 και εξής, είναι:

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική του εξυπηρέτηση. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από αυτά, καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (υποκείμενοι που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.).

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, αποκτούν και οι αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που υπάγονται είτε στο ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..

Επισημαίνεται ότι, κατά ρητή διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (άρθρο 41 του ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις πελατών (μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους) και προμηθευτών, ανεξάρτητα της απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίων με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ..

Στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

β) Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων των περιπτώσεων γ’ και δ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και των περιπτώσεων γ’ και δ’ του άρθρου 3 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων αυτών. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής από αυτά, καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (υποκείμενοι που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.).

Περιλαμβάνονται, συνεπώς, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες, ανεξαρτήτως κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όπως Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα κ.λπ..

γ) Οι μη εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο Φ.Π.Α., οι οποίοι διαθέτουν Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον Α.Φ.Μ. αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας (δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 2859/2000). (ΠΟΛ.1078/17-3-2014)

Περιεχόμενο συγκεντρωτικών καταστάσεων

Με το άρθρο 2 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ορίζεται το περιεχόμενο των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών. Ειδικότερα στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται:

α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή, που αναγράφεται στα, εκδοθέντα και ληφθέντα, τιμολόγια («χρεωστικά» και πιστωτικά), καθώς και στα λοιπά έγγραφα που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση τιμολογίων (συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, εκκαθαρίσεις, κ.λπ.).

Δεν απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, στις παρακάτω περιπτώσεις:

αα) Στις συγκεντρωτικές εγγραφές αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και αποδείξεων επιστροφής, που εκδίδονται είτε με τη χρήση Φ.Τ.Μ., είτε με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., είτε χειρόγραφα (κατάσταση πελατών).

αβ) Στις συγκεντρωτικές εγγραφές ληφθέντων φορολογικών παραστατικών, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.), των στοιχείων λιανικών συναλλαγών που αφορούν δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (κατάσταση προμηθευτών), καθώς και των τίτλων κτήσης, στις περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος στερείται Α.Φ.Μ.. Επίσης, δεν απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου και στα ληφθέντα παραστατικά λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας).

β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων

Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που τα φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται αναλυτικά ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη ή προμηθευτή (όπως τα τιμολόγια και τα στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση τιμολογίων). Αντίθετα, όπου τα φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται με μία συγκεντρωτική εγγραφή, όπως οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, δεν αναγράφεται το πλήθος των εκδιδόμενων ή λαμβανόμενων φορολογικών στοιχείων.

γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α. Στις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών καταχωρείται η αξία της συναλλαγής (συνολική αξία του παραστατικού), προ Φ.Π.Α., στην οποία (αξία) συμπεριλαμβάνονται οι λοιποί φόροι και τέλη (δημοτικά τέλη, ΝΕΡΙΤ κ.λπ.), πλην του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και του Ε.Ε.Τ.Α..

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τις συναλλαγές που λαμβάνονται αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και ο Φ.Π.Α. εισροών δεν εκπίπτει από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου, μπορεί να καταχωρείται ως αξία, η συνολική αξία του φορολογικού στοιχείου με ενσωματωμένο το Φ.Π.Α.. Αντίθετα, για τις συναλλαγές που λαμβάνονται τιμολόγια ή στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση τιμολογίων, ανεξάρτητα αν ο Φ.Π.Α. εισροών εκπίπτει ή μη από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου, η αξία και ο Φ.Π.Α. της συναλλαγής καταχωρούνται διακριτά.

δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή.

Καταχωρείται το σύνολο του Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή, ενώ δεν απαιτείται να καταχωρείται ο Φ.Π.Α. αναλυτικά ανά συντελεστή Φ.Π.Α..

ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο.

Αυτή η ένδειξη συμπληρώνεται μόνο για τους προμηθευτές και μόνο στις περιπτώσεις τίτλων κτήσης προς μη υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών

(Σ.Σ. Αποδείξεις δαπανών). (ΠΟΛ.1078/17.3.2014)

Χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014

Με το άρθρο 4 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ορίζεται ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, ο οποίος διαφοροποιείται, ανάλογα με την υποχρέωση ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και την κατηγορία τήρησης βιβλίων, ενώ καθορίζεται διαφορετικός χρόνος υποβολής για τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, είτε του κανονικού είτε του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..

(Η προθεσμία υποβολής των εσόδων είναι για όλους ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών η τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν. Τα έξοδα υποβάλλονται ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων πριν την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν, και για όσους απαλλάσσονται του ΦΠΑ πριν το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. Οι συναλλαγές μπορεί να υποβάλλονται είτε στον κάθε μήνα, είτε όλες οι συναλλαγές του τριμήνου συγκεντρωτικά στον τελευταίο μήνα του τριμήνου και οι πρώτοι 2 μήνες του τριμήνου κενοί.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1207/18.9.2014 τροποποιείται η ΠΟΛ 1022/7.1.2014  και δίνεται παράταση για το πρώτο (1ο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2014 μέχρι 2 Φλεβάρη 2015

α) Καταστάσεις πελατών

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους εκδότες ανά τρίμηνο, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) και την υποχρέωση ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από τον υπόχρεο.

β) Καταστάσεις προμηθευτών

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους λήπτες:

βα) υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν.

Ειδικά, οι καταστάσεις προμηθευτών της περίπτωση αυτής, του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι 30/09/2014.

(Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1207/18.9.2014 η υποβολή των καταστάσεων για το πρώτο (1ο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2014 έχει παραταθεί μέχρι τις 02.02.2015)

ββ) μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1207/18.9.2014 η υποβολή των καταστάσεων για το πρώτο (1ο), δεύτερο(2ο) και τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2014 έχει παραταθεί μέχρι τις 02.02.2015.

Επισήμανση! Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φ.Π.Α., για την οποία υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την κατάσταση προμηθευτών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορά, ως υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., ενώ για τις λοιπές συναλλαγές τους (αγορές, δαπάνες κ.λπ.) υποβάλουν την κατάσταση προμηθευτών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

Τρόπος καταχώρησης των δεδομένων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις 2014

Με το άρθρο 3 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ορίζεται ο τρόπος καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. Ειδικότερα:

Α. Κατάσταση πελατών

Στην κατάσταση πελατών καταχωρούνται:

1) Ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου, κατά περίπτωση (διακριτά):

α) Τα «χρεωστικά» τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση «χρεωστικού» τιμολογίου, που αφορούν πωλήσεις αγαθών, παροχές

υπηρεσιών κ.λπ. (εκροές).

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση πιστωτικού τιμολογίου, που αφορούν πωλήσεις αγαθών, παροχές υπηρεσιών κ.λπ. (εκροές).

Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία («χρεωστικά» ή πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση «χρεωστικών» ή πιστωτικών τιμολογίων) μπορεί να καταχωρούνται και αναλυτικά για κάθε παραστατικό.

2)Συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, κατά περίπτωση (διακριτά):

α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ..

β) Τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται μηχανογραφικά (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) ή χειρόγραφα, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, καθώς και φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών. Ειδικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, μπορεί τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), να μην καταχωρούνται ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ., αλλά συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της ανωτέρω περίπτωσης β’.

Β) Κατάσταση προμηθευτών

Στην κατάσταση προμηθευτών καταχωρούνται:

1) Ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου, κατά περίπτωση (διακριτά):

α) Τα «χρεωστικά» τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση «χρεωστικού» τιμολογίου, που αφορούν αγορές αγαθών, λήψεις υπηρεσιών κ.λπ. (εισροές).

β)Τα πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση πιστωτικού τιμολογίου που αφορούν αγορές αγαθών, λήψεις υπηρεσιών κ.λπ. (εισροές).

Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία («χρεωστικά» ή πιστωτικά τιμολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση «χρεωστικών» ή πιστωτικών τιμολογίων) μπορεί να καταχωρούνται και αναλυτικά για κάθε παραστατικό.

2) Συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις (μία εγγραφή):

    Ληφθέντα παραστατικά δαπανών, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου από αυτό που επιβαρύνεται πράγματι από τη σχετική δαπάνη, όπως είναι οι λογαριασμοί Δ.Ε.Η.,Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.. Τα ληφθέντα παραστατικά που αφορούν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας), υποβάλλονται στην κατάσταση προμηθευτών, επίσης, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στην οποία, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η..
    Ληφθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης.
    Εκδοθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών από αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι στερούνται Α.Φ.Μ. και έχουν εκδοθεί τίτλοι κτήσης της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. (Σ.Σ. Πρώην αποδείξεις δαπανών και τιμολόγια αγοράς)

Τρόπος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων

Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου ή την χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών. (ΠΟΛ.1022/7.1.2014)

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις FAQ της ΓΓΠΣ, προβλέπεται ότι για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων δίνονται πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, φόρμα για χειροκίνητη υποβολή, χρήση αναβαθμισμένου οδηγού ΕΑΦΔΣΣ) ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις.

Ο υπόχρεος, όποιον τρόπο και να επιλέξει για τη διαβίβαση των συναλλαγών, συνιστάται τουλάχιστον μία φορά το μήνα να μπαίνει ο διαχειριστής ή ο εξουσιοδοτημένος λογιστής στο σύστημα για να ελέγχει και να τροποποιεί την κατάστασή της ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις με τους αντισυμβαλλόμενους.

Σε περίπτωση που υποβάλλει την κατάσταση ο λογιστής του επιχειρηματία, δεν απαιτείται νέα εξουσιοδότηση και ισχύει αυτή που έχει δοθεί για τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις, δηλαδή “Διαχείριση Δηλώσεων Κ.Β.Σ.

Εξαιρέσεις από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις 2014

Δεν υποβάλλονται στοιχεία στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, με βάση τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014, για ορισμένες συναλλαγές, που αφορούν είτε λήψη υπηρεσιών είτε καταβολή δαπανών, ως ακολούθως :

    Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παροχές ή λήψεις υπηρεσιών, πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή στις οποίες επιβάλλεται Φ.Π.Α. ημεδαπής).
    Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., όπως η μίσθωση χώρων βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων.

Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.

    Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.
    Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
    Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.
    Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας κ.λπ..
    Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
    Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές
    Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.)
    Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.
    Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι κλπ  στα μέλη τους.
    Τα τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.
    Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρούνται, οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.
    Οι κοινόχρηστες δαπάνες.
    Οι πωλήσεις λαχείων.
    το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., δεν περιλαμβάνονται στην αξία της συναλλαγής, που υποβάλλεται με τις υπόψη καταστάσεις.

Αντιθέτως συμπεριλαμβάνονται τόσο τα δημοτικά τέλη, όσο και οι λοιπές εισφορές (π.χ. ΝΕΡΙΤ).

Συνοπτικός πίνακας συγκεντρωτικών καταστάσεων 2013 – 2014

 

Συγκεντρωτικές

καταστάσεις 2013

Συγκεντρωτικές

καταστάσεις 2014

Υπόχρεοι

Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Ν.Π. Μη κερδοσκοπικά, Ν.Π. αλλοδαπά με ακίνητα, ξένες αποστολές, Διεθνείς οργανισμό

Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και

νομική οντότητα. Αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας

Αγρότες ειδικού

καθεστώτος ΦΠΑ

Μόνο για τα τιμολόγια που εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους

Οι αγρότες του ειδικού

καθεστώτος Φ.Π.Α., υποβάλλουν καταστάσεις πελατών (μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που  τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους) και προμηθευτών, ανεξάρτητα της απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίων με βάση τις διατάξεις  του Κ.Φ.Α.Σ.

Περιεχόμενο

Αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών,

Χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

Εκδοθέντα και ληφθέντα

φορολογικά στοιχεία

(χονδρικά ή λιανικά)

Όριο συναλλαγών

>300,00 ευρώ

Χωρίς όριο

Λιανικές  συναλλαγές

Όχι

Ναι

Χρόνος υποβολής

Γενικά, μέχρι 25/6 κάθε χρόνου. Οι καταστάσεις του έτους 2013, υποβάλλονται μέχρι 31/12/2014

Έσοδα: Μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν.

 

Έξοδα: Τα έξοδα υποβάλλονται μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν, και για όσους απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. Οι Καταστάσεις του 1ου, 2ου και 3ου τριμήνου υποβάλλονται 2.02.2015

Τρόπος υποβολής

Μέσω internet, με φόρμα ή αρχείο

Μέσω internet, με xml upload, web service, χρήση αναβαθμισμένου οδηγού ΕΑΦΔΣΣ ή φόρμα για χειροκίνητη υποβολή

Εκπρόθεσμη υποβολή

Μόνο στη Δ.Ο.Υ. με δισκέτα

Μέσω internet

Συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού

Όχι

Όχι, εκτός από τις συναλλαγές με αλλοδαπές επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες στο ΦΠΑ και έχουν λάβει Ελληνικό ΑΦΜ

Μηδενικές καταστάσεις

Όχι

Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα (Δ.Ε.Η.). Νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημόσιου χαρακτήρα φορείς). Τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ).

Όχι

Ναι, συγκεντρωτικά, χωρίς ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου

Φορτωτικές ΟΣΕ, Αποδείξεις μεταφοράς ΚΤΕΛ.

Όχι

Ναι εφόσον πρόκειται για μεταφορές εμπορευμάτων ή αγαθών (πλέον Τ.Π.Υ.).

Προσοχή! Τα εισιτήρια μεταφορικών μέσων δεν περιλαμβάνονται

Συνδρομές σε εφημερίδες,

περιοδικά, επαγγελματικές

οργανώσεις και Επιμελητήρια

Όχι

Όχι

Δωρεές – Χορηγίες  σε Ν.Π. μη  κερδοσκοπικά

Όχι

Όχι. Με εξαίρεση τις συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται τιμολόγιο

Ενοίκια ακινήτων.

Όχι

Μόνο τα ενοίκια των ακινήτων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ (επαγγελματικές μισθώσεις)

Κοινόχρηστες

δαπάνες

Όχι

Όχι

Πάρκινγκ επαγγελματικών

αυτοκινήτων

Όχι

Δεν έχει διευκρινιστεί, κατά τη γνώμης μας, ναι

Έξοδα κίνησης προσωπικού, για τα οποία έχουν ληφθεί στοιχεία στο όνομα των υπαλλήλων

Όχι

Δεν έχει διευκρινιστεί, κατά τη γνώμης μας, ναι συγκεντρωτικά σε μία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο

Εισιτήρια μεταφορικών μέσων - Αποδείξεις πώλησης αεροπορικών

εισιτηρίων

Όχι

Όχι

Τόκοι καταθέσεων και προμήθειες που χορηγούν οι τράπεζες

Όχι, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από πρόσωπα που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών

Όχι, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τις τράπεζες

Τόκοι και προμήθειες που

καταβάλλονται σε τράπεζες ή  λαμβάνονται από αυτές

 

Όχι, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλονται στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών

Όχι, πλην καταβαλλόμενων

προμηθειών πιστωτικών

καρτών προς τις τράπεζες.

Μισθοί, ημερομίσθια και συντάξεις

Όχι

Όχι

Ασφάλιστρα, επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων.

Όχι

Όχι

Αποδείξεις που επέχουν θέση

τιμολογίου

Όχι

Ναι

Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης

Δεν έχει διευκρινιστεί, κατά

τη γνώμη μας όχι

Όχι

Τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες

Όχι

Όχι

Γραμμάτια προκαταβολής Δικηγορικών Συλλόγων - Μερίσματα που χορηγούν οι επαγγελματικοί Σύλλογοι

Όχι

Όχι

Λαχεία

Όχι

Όχι

Πιστωτικά τιμολόγια

Αφαιρετικά από τα χρεωστικά

Αθροίζονται ξεχωριστά σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ

Αποδείξεις δαπανών

Ναι

Ναι

Τιμολόγια αγοράς από ιδιώτη

Όχι

Ναι, με το ΑΦΜ του ιδιώτη και με την ένδειξη “Μη Υπόχρεος”

Τιμολόγιο αγοράς από αρνούμενο έκδοσης τιμολογίου

Όχι

Ναι

Τιμολόγια αγοράς από αγρότη του ειδικού καθεστώτος

Ναι, με το ΑΦΜ του αγρότη του ειδικού

καθεστώτος και με την ένδειξη “Μη Υπόχρεος”

Ναι, με το ΑΦΜ του αγρότη του ειδικού καθεστώτος και με την ένδειξη “Μη Υπόχρεος

Αποδείξεις αυτοπαράδοσης

Όχι

Ναι

Έξοδα που έχουν εκδοθεί σε όνομα τρίτου

Όχι

Ναι, συγκεντρωτικά σε μία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο

Εγγυοδοσία

Όχι, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην αξία των αγαθών

Όχι, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην αξία των αγαθών

Αυτοτιμολόγηση

Ο εκδότης του τιμολογίου θα το συμπεριλαμβάνει στα έξοδά του ως λήπτης. Ο προμηθευτής θα υποβάλλει τα στοιχεία ως έσοδο

Ο εκδότης του τιμολογίου θα το συμπεριλαμβάνει στα έξοδά του ως λήπτης. Ο προμηθευτής θα υποβάλλει τα στοιχεία ως έσοδο

Υποβολή συγκεντρωτικής ανά υποκατάστημα

Ναι

Ναι

Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής

100 €

(Αρ.66 ν.4174/2013)

100 €

(Αρ.54 ν.4174/2013)

Συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις δωρεές που λαμβάνουν Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα

1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/92), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 3/1992, οι επιτηδευματίες καθώς και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.) και 4 του άρθρου 2του Κώδικα αυτού υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων, με σκοπό τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων εσόδων και δαπανών και τον έλεγχο της καταχώρησής τους στα βιβλία των επιχειρήσεων.

2. Με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή με την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και τη μηχανογραφική τους επεξεργασία επιτυγχάνεται, αφενός η πρόληψη διάπραξης φορολογικών παραβάσεων και αφετέρου ο εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων.

3. Ενόψει των ανωτέρω, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, υποβάλλονται από όλους τους υπόχρεους, για τη διασταύρωση συναλλαγών για τις οποίες έχουν ληφθεί ή έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή έχουν εκδοθεί ή ληφθεί φορολογικά στοιχεία από πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία ή την αποκτά από τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης.

Εξαιρετικά, κατάσταση πελατών (πέραν των προμηθευτών για τα φορολογικά στοιχεία που έχουν λάβει) υποβάλλουν και τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) στην περίπτωση που τυχόν, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., εκδώσουν Τιμολόγια Πώλησης ή Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, καθώς επίσης (κατάσταση πελατών) και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. σε περίπτωση που εκδώσουν Τιμολόγια πώλησης ύστερα από σχετική απόφαση του Προϊστάμενου Δ.Ο.Υ., βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (Σ. Σ. Πλέον για τα τιμολόγια που εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους) Κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνονται – καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), οι δωρεές που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθόσον δεν εκδίδονται γι’ αυτές φορολογικά στοιχεία προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή από αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητα, αλλά εκδίδονται άλλα έγγραφα προβλεπόμενα από διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των εν λόγω νομικών προσώπων (π.χ. αποδείξεις ή γραμμάτια είσπραξης κ.λπ.), και ως πράξεις δεν πληρούν τα εννοιολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου και νομοθετήματος, για να υποβάλλονται για διασταύρωση.

Η επιστημονική ομάδα της ASTbooks.

Πηγή: Taxpress.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ