Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ για αγροτικά εισοδήματα έτους 2017

0
0
0
s2smodern

Ερώτημα: Οι ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών και αγροτών που αποδίδονται στο έτος 2017 έχουν υπολογισθεί με τα καθαρά κέρδη του φορολογικού έτους 2015, ενώ κανονικά βάση υπολογισμού είναι τα καθαρά κέρδη του φορολογικού έτους 2016.

Αν λοιπόν έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές μεγαλύτερες από τις αντιστοιχούσες (λόγω του ότι τα καθαρά κέρδη του 2015 ήταν μεγαλύτερα από του 2016) τότε πιο ποσό θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα :

α) οι καταβληθείσες μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές βάσει των καθαρών κερδών του 2015 ή

β) οι αναλογούσες μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές βάσει των καθαρών κερδών του 2016 .

Το ερώτημα θα μπορούσε να τεθεί και αντίστροφα . Αν δηλαδή οι καταβληθείσες εισφορές στο έτος 2017 ήταν μικρότερες από τις αναλογούσες (λόγω του ότι τα καθαρά κέρδη του 2015 ήταν μικρότερα από του 2016) .


Συνοπτική Απάντηση

Όπως είναι γνωστό, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής ή της τυχόν παράτασης), ακόμη και σε επόμενο έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του έτος που αφορούν (σχετ. ΠΟΛ.1113/2015)

Πλήρης Απάντηση

1. Όπως είναι γνωστό, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής ή της τυχόν παράτασης), ακόμη και σε επόμενο έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του έτος που αφορούν (σχετ. ΠΟΛ.1113/2015).

Με  την ίδια εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν.  Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση.

1.1 Με την εγκ. 1006031/19-1-2015 έγινε γνωστό ότι ασφαλιστικές εισφορές των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και αφορούν χρήσεις των ετών 2012 και μετά και που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση θα εκπίπτουν στο έτος που πραγματικά καταβάλλονται.

2. Όπως αναφέρετε και ‘σεις, οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ (Ν.4387/2016) για το 2017 έχουν υπολογισθεί με βάση τα κέρδη του έτους 2015. Δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη ο αναμενόμενος συμψηφισμός (επανυπολογισμός) των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα κέρδη του φορολογικού έτους 2016.

Πράγματι ανακύπτει σοβαρός προβληματισμός για τις διαφορές που προκύψουν  σε σχέση με το χρόνο έκπτωσης (π.χ. μειωμένα κέρδη το 2016 έναντι των κερδών του 2015, καταβλήθηκε μεγαλύτερο ποσό εισφορών από αυτό που αναλογεί. Αυξημένα κέρδη το 2016 έναντι των κερδών του 2015, καταβλήθηκε μικρότερο ποσό εισφορών από αυτό που αναλογεί).  Η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει κάνει γνωστή τη θέση της επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Σαφή άποψη για το θέμα δεν μπορούμε να εκφέρουμε και διατυπώνουμε κάποιες σκέψης, με βάση την υπάρχουσα Διοικητική ερμηνεία  (ΠΟΛ.1113/2015, εγκ. 10060301/19-1-2015), επιφυλασσόμενοι τυχόν μελλοντικής αντίθετης Διοικητικής τοποθέτησης,  προκειμένου να αναδείξουμε με επιπλέον πτυχές το πρόβλημα που δημιουργείται από την πρακτική εκκαθάρισης (συμψηφισμό) των ασφαλιστικών εισφορών:

α) Εκκαθάριση εισφορών πριν την υποβολή των δηλώσεων.

αα. Αυξημένα κέρδη 2016 έναντι του 2015. Οι επιπλέον εισφορές που προκύψουν για καταβολή  θα πρέπει να εκπέσουν το έτος 2017 εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων.

Αν η ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής του επιπλέον ποσού είναι μετά την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για το 2017. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα τεράστιο διαχειριστικό κόστος για τα λογιστήρια, αλλά και για τη Φορολογική Διοίκηση.

Αν οι εισφορές καταβληθούν εκπρόθεσμα, θα εκπέσουν στο έτος καταβολής.

ββ. Μειωμένα κέρδη το 2016 έναντι του 2015. Οι επιπλέον καταβληθείσες εισφορές που αναγράφηκαν στα τηρούμενα βιβλία, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις αναλογούσες εισφορές όπως προκύψουν από την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ, καθόσον η ΠΟΛ.1113/2015 σαφώς αναφέρει ότι οι  εισφορές που καταβάλλονται εμπρόθεσμα , εκπίπτουν στο  έτος που αφορούν . Συνεπώς, μέρος των εισφορών που καταχωρήθηκαν στα βιβλία το 2017 και αφορούν το 2018 (λόγω μειωμένων κερδών το 2016 θα συμψηφισθεί με τις εισφορές του 2018-ως εισφορές του έτους αυτού), θα πρέπει να εκπέσουν το 2018.

β) Εκκαθάριση εισφορών μετά την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στα λογιστήρια, καθώς οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις, καθόσον (λογικά) θα δοθεί παράταση καταβολής των επιπλέον εισφορών που προκύψουν (λόγω αυξημένων κερδών το 2016 έναντι του 2015).

Κατά μια προσεγγιστική σκέψη θα διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

αα. Αυξημένα κέρδη το 2016 έναντι του 2015.

Αν δοθεί παράταση, και οι εισφορές καταβληθούν εμπρόθεσμα, οι επιχειρήσεις θα κληθούν  να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για το έτος 2017 προκειμένου να εκπέσουν τις επιπλέον εισφορές.

Αν οι εισφορές καταβληθούν εκπρόθεσμα θα εκπέσουν στο έτος καταβολής (2018 κ.ο.κ).

ββ. Μειωμένα κέρδη το 2016 έναντι του 2015.

Η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση προκειμένου να αναπροσαρμόσει το εκπεστέο ποσό στο μειωμένο ποσό εισφορών που αναλογεί με βάση την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ, καθώς η επιπλέον καταβληθείσα το 2017 διαφορά αφορά το έτος 2018 και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 πρέπει να εκπέσει στο έτος που αφορά (το 2018).

 3. Όπως γίνεται αντιληπτό το ζήτημα πρέπει να απασχολήσει τη Φορολογική Διοίκηση και στις όποιες οδηγίες αποφασίσει να δώσει, θα πρέπει να λάβει υπόψη της διαχειριστικό κόστος που θα ανακύψει τόσο για τα λογιστήρια όσο και για την ίδια τη Φορολογική Διοίκηση.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ