fbpx
Skip to main content

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Πως θα αντιμετωπιστεί το προσωπικό επιχείρησης που λόγω ανακαίνισης θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για δύο μήνες;

Ερώτημα: Επιχείρηση εστίασης θα αναστείλει την λειτουργία της, διότι θα προχωρήσει σε ανακαίνιση του καταστήματός της, η οποία θα διαρκέσει περί τους δύο μήνες. Ποιες οι δυνατότητές της, για την διαχείριση του προσωπικού της;

Συνοπτική Απάντηση

Σε τυχερό γεγονός, ο εργοδότης περιέρχεται σε υπερημερία και οφείλει αποδοχές. Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την απο­δοχή της εργασίας ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του

Πλήρης Απάντηση

Σύμφωνα με το   άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα επιχείρηση που διακόπτει τις εργασίες της προσωρινώς αν η διακοπή οφείλεται :

- σε  τυχερό γεγονός, ο εργοδότης περιέρχεται σε υπερημερία και οφείλει αποδοχές. Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την απο­δοχή της εργασίας ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και το μισθό για το διάστημα που δεν απασχολήθηκε. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης, όμως, έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού.

- σε  ανωτέρα βία απαλλάσσεται από την καταβολή αποδοχών.

Η έννοια της ανωτέρας βίας δεν δίδεται από το νομοθέτη. Ανωτέρα βία πάντως προς εφαρμογή του άρθρου 656 ΑΚ , υπάρχει όταν η αποδοχή της εργασίας υπό του εργοδότη παρακωλύεται προσωρινώς ή οριστικώς από τυχερό και απρόβλεπτο γεγονός , το οποίο ήταν αδύνατο να αποτραπεί ακόμη και δια μέτρων άκρας επιμέλειας και συνέσεως. Δηλαδή το περιστατικό της ανωτέρας βίας ερευνάται στην προκειμένη περίπτωση κατά την υποκειμενική θεωρία.

Ανωτέρα  βία  πάντως δεν συντρέχει στην περίπτωση που τα επικαλούμενα από τον εργοδότη περιστατικά ανάγονται στον κύκλο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και στη σφαίρα κινδύνου αυτού, αφού αυτά θα μπορούσαν εκ των προτέρων να ληφθούν υπόψη ως ενδεχόμενα κατά την κοινή πείρα και συνεπώς να αντιμετωπιστούν μεταξύ άλλων και με έγκυρη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό κατά την άποψή μας, η  ανακαίνιση του καταστήματός επιχείρησης δεν συνιστά ανωτέρα βία .

Η ετήσια κανονική άδεια κατά το κρίσιμο διάστημα που η επιχείρηση  προβλέπεται να παραμείνει κλειστή, είναι δυνατόν να χορηγηθεί στους μισθωτούς της στο πλαίσιο βεβαίως της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, με δεδομένο ότι ο χρόνος χορήγησης  της άδειας διακανονίζεται μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου. Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να τηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τη χορήγηση της άδειας κατά τα οριζόμενα στο Α.Ν.539/1945 όπως ισχύει με βάση τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις του άρθρου 1, του Ν.3302/2004 και των ρυθμίσεων για κατάτμηση της άδειας του άρθρου 7, του Ν.3846/2010, του N.4093/2012 και της Εγκυκλίου ΥΕΚΑ 26352/839/28.11.2012.

Επισημαίνεται με βάση το άρθρο 4 του Α.Ν. 539/1945 «Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, του πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια το πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως το ήμισυ τουλάχιστον των κατ' έτος, εν εκάστη επιχειρήσει, δικαιουμένων αδείας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικού διαστήματος».

Όσον αφορά το πλαίσιο  θέσης  των  μισθωτών κατά το κρίσιμο διάστημα σε διαθεσιμότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, του Ν. 3846/2010  διευκρινίζεται ότι  «1. Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιο­ριστεί η οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των ερ­γαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/2006  και του Ν. 1767/1988. Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι ερ­γαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποι­είται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μετά την εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότη­τα απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσι­μότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του».

Η  άδεια άνευ αποδοχών  χορηγείται ύστερα από κοινή συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου η οποία και να αποτυπώνεται εγγράφως. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας ή σε διαφορετική περίπτωση πρέπει κατά το στάδιο έγκρισης χορήγησης  της  να συμφωνείται η τύχη της κανονικής άδειας. Κατά συνέπεια , η χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών δεν είναι διευθυντικό δικαίωμα.


Πηγή: e-forologia.gr

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.