Από 8.12.2014 υποβάλλεται συμπληρωματικός ωραρίου άμεσα όταν τροποποιείται το ωράριο

0
0
0
s2smodern

Ραπανάκης Πέτρος: Ηλεκτρονική καταχώρηση  των  αλλαγών  ή τροποποιήσεων  του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας   άρθρο 55,παρ.1, Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258/8-12-2014)

“Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.  Διάταξη περιληφθείσα   στο νόμο με τίτλο  «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
 Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α΄88) διατηρείται.”

Σχόλια
•     Οι  αλλαγές  ή τροποποιήσεις  του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω του Συμπληρωματικού ωραρίου το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
•     Επαναφορά του «ειδικού βιβλίου υπερωριών» & κατάργηση του «ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας & υπερωριών»
•    Με την επαναφορά του ειδικού βιβλίου υπερωριών πρέπει να υπάρξει σχετική τροποποίηση της Υ.Α.   27397/122/19.8.2013 για να μπορεί να επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο επί μη επίδειξης του
•    Το «ειδικό βιβλίο υπερωριών» συνεχίζει να είναι αθεώρητο
•    Συνέχιση της μη καταγραφής στο «ειδικό βιβλίο υπερωριών» ,  της υπερεργασίας
•    Συνεχίζει να ισχύει η  ρύθμιση του άρθρου 80 , του Ν.4144/2013 βάσει της οποίας   η αναγγελία των υπερωριών γίνεται  ηλεκτρονικά μέσω  του  έντυπου  Ε8, μέχρι την 15η εκάστου μηνός , για   πραγματοποιηθείσα κατά τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό μήνα υπερωριακή απασχόληση.

Τήρηση  Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών
Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών επανέρχεται στη μορφή που είχε με βάση τις ρυθμίσεις  του άρθρου 80  , παρ.1 , του Ν.4144/18.4.2013 που ήταν σε ισχύ  μέχρι τις 6.1.2014  ( πριν  τεθεί σε ισχύ η  διάταξη του άρθρου 14, του Ν.4225/7.1.2014 )
Ειδικότερα στη ρύθμιση αυτή του  άρθρου 80  , παρ.1 , του Ν.4144/18.4.2013  που επανέρχεται σε ισχύ  από 8.12.2014 ,  ορίζονται τα εξής:                                                                                             

“Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:                                                   

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,                                                                               

β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,                                                                             

γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,                                                

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,                                                                                       

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,                                                                                                  

στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.”

Σοβαρότητα παραβάσεων
•    H μη κατάθεση πίνακα προσωπικού και  προγράμματος ωρών εργασίας , σύμφωνα με την Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011, λογίζεται ως πολύ υψηλή παράβαση .
•    Ως πολύ υψηλή παράβαση λογίζεται και η υπέρβαση των χρονικών ορίων εργασίας χωρίς προηγούμενη καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών.

Πέτρος Ραπανάκης

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ