ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

0
0
0
s2smodern

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία “Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σαρπηδόνος αρ. 22, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΠΡΟΣ
Το “ΙΚΑ – ΕΤΑΜ”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του.

        Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Σωματείο) με την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» ιδρύθηκε το έτος 1999, δυνάμει της  υπ’αριθμόν 2173/1999 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό του.  Μέλη του Συλλόγου μας είναι κάτοχοι αδείας λογιστές – φοροτεχνικοί, ενώ σκοπός του είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών, οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, στα πλαίσια δε της επίτευξης του σκοπού του ο Σύλλογος απευθύνεται στις Δημόσιες, Διοικητικές και Δικαστικές αρχές για την διαμόρφωση, την λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα συμφέροντα των μελών του και του κοινωνικού συνόλου.
 
       Οπως γνωρίζετε, με το από 20-9-2012 Δελτίο Τύπου της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ανακοινώσατε ότι “από 1-9-2012 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 τ.Α'/14-2-2012) καταργούνται οι Εργοδοτικές Εισφορές Υπερ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα” καταλήγοντας η Διοίκηση στο ως άνω Δελτίο Τύπου ότι “ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1-9-2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 1,10 % όσον αφορά στην εργοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τα παραπάνω”.
         Κατόπιν της ως άνω ανακοίνωσής σας και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το σύνολο σχεδόν των λογιστών της χώρας, μεταξύ των οποίων και τα μέλη του Συλλόγου μας, στα πλαίσια των υποχρεώσεων των εντολέων μας (ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών),  που απορρέουν από την απασχόληση εργαζομένων,  υπολογίσαμε την μισθοδοσία του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 με μειωμένες εισφορές και αποστείλαμε τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του Γ΄ τριμήνου (ήτοι Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012) με μειωμένες εισφορές για τον μήνα Σεπτέμβριο κατά το παραπάνω ποσοστό, ήτοι χωρίς να συμπεριληφθούν οι κατά την ανακοίνωσή σας καταργούμενες Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ.
          Ομως στην συνέχεια και ενώ είχε προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή εκ μέρους μας των ΑΠΔ σε πλήρη συμμόρφωση με την ανωτέρω ανακοίνωσή σας, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε το από 18-10-2012 Δελτίο Τύπου, με το οποίο, ανακοίνωσε ότι “μετά την από 17-10-2012 επιστολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον Διοικητή του Ιδρύματος,  σύμφωνα με την οποία η τροπολογία περί κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ από 1-9-2012, απεσύρθη από το Κοινοβούλιο και επομένως δεν κατέστη νόμος του Κράτους, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των ως άνω Οργανισμών θα καταβληθούν σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία”, δηλαδή όχι μειωμένες κατά το παραπάνω ποσοστό.
              Επειδή τα μέλη του Συλλόγου μας, είναι λογιστές-φοροτεχνικοί, οι οποίοι έχουν καταρτίσει συμβάσεις με επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους όρους των οποίων υποχρεούνται εκτός των άλλων να συντάσσουν τις μισθολογικές καταστάσεις των εντολέων τους και να υποβάλλουν έγκαιρα και έγκυρα τις σχετικές ΑΠΔ στο ΙΚΑ. 
          Επειδή κατόπιν της ως άνω από 18-10-2012 ανακοίνωσής σας και προκειμένου αφενός να μήν υποστούν οι εντολείς των μελών του Συλλόγου μας τις προβλεπόμενες κυρώσεις λόγω υποβολής ανακριβών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) και αφετέρου προκειμένου να μήν εκτεθούν τα μέλη μας τόσο ηθικά όσο και νομικά έναντι των πελατών τους, λόγω της από υπαιτιότητά σας υποβολής ανακριβών ΑΠΔ, που συνιστά παράβαση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,  υποχρεώθηκαν άπαντα τα μέλη του συλλόγου μας να υπολογίσουν εκ νέου την μισθοδοσία των εργαζομένων και να υπολογίσουν και να εκτυπώσουν νέες ΑΠΔ, στις οποίες συμπεριέλαβαν τις παραπάνω μή καταργηθείσες εισφορές,  με σημαντικό κόστος (εκτύπωση δηλώσεων κλπ) αλλά κυρίως με δαπάνη σημαντικού χρόνου, που υπολογίζεται σε δεκάδες ή και εκατοντάδες ώρες εργασίας, είτε προσωπικής είτε των υπαλλήλων των μελών μας.
        Επειδή για την άνω σημαντική ζημία μας, ήτοι για το κόστος των ωρών εργασίας,  τις οποίες τα μέλη μας δαπάνησαν για την παραπάνω εργασία,  αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η οποία ενεργώντας με ανευθυνότητα εξέδωσε την ως άνω από 20-9-2012 ανακοίνωση, υποβάλλοντας τα μέλη μας σε σημαντική δαπάνη, χωρίς την παραμικρή ευθύνη τους.
                  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
                  Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
  Σας καλούμε εντός ευλόγου προθεσμίας 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της παρούσης, να ορίσετε τόπο και χρόνο συνάντησης με τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας, προκειμένου να γίνει απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, συνάντηση κατά την οποία θα σας υποβάλουμε αναλυτική κατάσταση των αξιώσεών μας, άλλως σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της άνω προθεσμίας, Σας γνωρίζουμε ότι θα προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη για την ικανοποίηση των νομίμων και ευλόγων αξιώσεών μας, που πηγάζουν από την παραπάνω υπαίτια και επιζήμια σε βάρος μας συμπεριφορά σας.
   
      Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει την παρούσα νόμιμα προς το “ΙΚΑ – ΕΤΑΜ”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του,  προς γνώση του  και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας το περιεχόμενο  της εξωδίκου  και στα επιδοτήριά της. Επεκολλήθη  ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 ευρώ.

                                                                                           Αθήνα  26-10-2012

                                                                                     Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.