fbpx
Skip to main content

Μ. Πόλυγγερ: Η νέα διακριτή αμοιβή των Λογιστών-Φοροτεχνικών για τις υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου υπ’ άρ. 4557/2018

Η νέα διακριτή αμοιβή των Λογιστών-Φοροτεχνικών για τις υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου υπ’ άρ. 4557/2018

 

Ο νόμος υπ’ άρ. 4557/2018, ο οποίος

 • στοχεύει στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
 • αποτελείται από εφαρμοστικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας του 2015
 • επικαιροποιήθηκε όσον αφορά στα πρόστιμα με τον νόμο υπ’ άρ. 5090 το 2024 και
 • εφαρμόζεται ήδη μέσω της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,

καλεί σε αποφυγή  συγκάλυψης τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων και δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα τόσο για τον Λογιστή-Φοροτεχνικό, όσο και για τον κάθε πολίτη και την κάθε επιχείρηση.

Είναι ήδη γνωστό ότι η μη εφαρμογή της νομοθεσίας και η μη συμμόρφωση στις νέες υποχρεώσεις  που απορρέουν από το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο του λογιστικού και επιχειρηματικού κλάδου ενέχουν όχι μόνο τον κίνδυνο κυρώσεων σε Λογιστές-Φοροτεχνικούς και σε εκατοντάδες επιχειρηματίες και ιδιώτες αλλά και τον κίνδυνο της ολικής δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών! Στη νέα αυτή πραγματικότητα επομένως καλείται να ανταπεξέλθει τόσο ο Λογιστικός Κλάδος όσο και οι ίδιες οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, για την προστασία των οποίων ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη καταθέσει ανάλογη τροπολογία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, κάθε Λογιστής-Φοροτεχνικός καλείται , ως εξωτερικός συνεργάτης και ως υπόχρεο πρόσωπο να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα και διαδικασίες δέουσας επιμέλειας  Τηρώντας στο χαρτοφυλάκιό του αρχεία που αποδεικνύουν την πραγματική εικόνα του εκάστοτε πελάτη, θα μπορεί να καταθέσει τα στοιχεία της εκάστοτε επιχείρησης  και ιδιώτη κατά τις διαδικασίες ελέγχου. Καλείται επομένως από το κράτος να προσφέρει νέες υπηρεσίες  ελέγχου και επομένως να διευρύνει τον ρόλο του, εξασφαλίζοντας την «καθαρότητα» του κάθε πελάτη του.

Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε Λογιστής-Φοροτεχνικός, στα πλαίσια του νόμου υπ’ άρ. 4557/2018  

 • Θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται στοιχεία μέσω της συνεργασίας του με τον πελάτη του
 • Θα πιστοποιεί την νομιμότητα των δραστηριοτήτων και εσόδων του πελάτη του
 • Θα τηρεί τα ανάλογα αρχεία για περιπτώσεις ελέγχου των Αρχών
 • Θα κατοχυρώνει τον πελάτη του για ως προς τη συμμόρφωσή του στα απαιτούμενα από τη νομοθεσία

Στα πλαίσια των προαναφερθέντων υπηρεσιών που καλείται βάσει νομοθεσίας να παρέχει

 • Θα εισπράττει μια νέα ορισμένη αμοιβή
 • Η αμοιβή αυτή θα συνοδεύεται από διακριτό παραστατικό
 • Θα συνάπτει νέο ή θα τροποποιήσει υπάρχον ιδιωτικό συμφωνητικό, με τον εκάστοτε πελάτη του, απαραίτητο στα πλαίσια της διαφανούς συνεργασίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σχέσης με την κάθε επιχείρηση ή πολίτη

Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις και πολίτες/ιδιώτες καλούνται :

 • να συμμορφωθούν τόσο μέσω της παροχής αληθών στοιχείων προς τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς και προς το κράτος και να προσκομίζουν όποιο έγγραφο τους ζητηθεί
 • να ενημερώνουν την πλατφόρμα gov.gr ,συγκεκριμένα τις πλατφόρμες know your customer (eGov-KYC), ή know your business (eGov-KYB), αντίστοιχα
 • να ενημερώνουν το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, με κωδικούς TaxisNet

Τέλος κάθε επιχείρηση ή ιδιώτης οφείλει να αμείβει αξιοκρατικά τον συνεργάτη του, Λογιστή-Φοροτεχνικό, για τις νέες υπηρεσίες που παρέχει.

 Η νέα διακριτή αμοιβή δίδεται στα πλαίσια των νέων ενεργειών που καλείται να διεκπεραιώσει ο Λογιστής-Φοροτεχνικός με διακριτό φορολογικό παραστατικό. Οι νέες αυτές ενέργειες και υπηρεσίες που παρέχονται είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς ο νόμος υπ’ άρ 4557/2018 εγείρει ζητήματα διαφάνειας, υπευθυνότητας , ακεραιότητας και ο συνεργάτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, καλείται να προστατέψει τον πελάτη του από τυχόν κινδύνους .Για τον δε Λογιστή-Φοροτεχνικό είναι εξίσου σημαντικό το ζήτημα της νέας αξιοκρατικής, διακριτής αμοιβής στα πλαίσια  της δεοντολογίας και κοινωνικής υπευθυνότητας  που θα πρέπει να διέπει κάθε έννομη επιχείρηση με ηθική ηγεσία.

Τα αποτελέσματα αυτής της νέας πραγματικότητας για την κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη/πελάτη του Λογιστή- Φοροτεχνικού είναι:

 • Η δυνατότητα να αποδείξει στο κράτος ότι συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις της νομοθεσίας συμβάλλοντας στην ενίσχυση της μεταξύ τους σχέσης διαφάνειας
 • Η επίτευξη μιας καλύτερης συνεργασίας και καλλιέργειας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και του απαραίτητου συνεργάτη της, Λογιστή- Φοροτεχνικού , στα πλαίσια επαγγελματικής δεοντολογίας με ανάλογη οικονομική αμοιβή
 • Η παροχή εχέγγυων «καθαρότητας» μέσω του Λογιστή-Φοροτεχνικού απέναντι στις Αρχές, δίνοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν σε ανάλογες ενέργειες εξακρίβωσης στοιχείων

 

Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου υπ’ άρ 4557/2018 επιτάσσει την εύρυθμη συνεργασία  με τον Λογιστή-Φοροτεχνικό.

Η παροχή των νέων υπηρεσιών αποτελεί εγγύηση για το ότι κάθε έννομη επιχείρηση θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στην νέα πραγματικότητα επαρκώς, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στοιχεία της.

Επομένως, είναι αδιαμφησβήτητα συμφέρον για την κάθε επιχείρηση αλλά και κάθε έννομο πολίτη να συμμορφωθεί ως προς το νόμο παρέχοντας ανάλογη αμοιβή προς τον συνεργάτη Λογιστή-Φοροτεχνικό, λόγω της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του. Προσδοκούμε ότι μέσω της εύρυθμης και ηθικής συνεργασίας Λογιστών-Φοροτεχνικών και επιχειρήσεων/ιδιωτών  τα ποσοστά των επιπτώσεων μη τήρησης του νόμου να αμβλυνθούν άμεσα, να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι αλλά και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια σε ένα ευρύτερο κλίμα ασφάλειας.

Μιχάλης Πόλυγγερ

Πρόεδρος Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

Στέλεχος Ο.Ε.Ε. και Επιτροπών Υπουργείων

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.