fbpx
Skip to main content

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

 

Κυρίες/Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρακάτω θα βρείτε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα εργαλεία και τις υπηρεσίες με τις οποίες μπορείτε να οργανώσετε πλήρως το γραφείο σας, ώστε να είστε απόλυτα συμμορφωμένοι με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων για εγκληματικές δραστηριότητες (Ν.4557/2018).

Λόγοι απαίτησης Συμμόρφωσης

  1. Πρόκειται για Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία έχει ενσωματωθεί με νόμο στην ελληνική νομοθεσία
  2. Οι λογιστές αποτελούν κατά το νόμο υπόχρεα πρόσωπα σε τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας
  3. Η τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας και η εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών ελέγχεται ήδη από την ΑΑΔΕ, η οποία αποτελεί την εποπτική αρχή κατά το Ν.4557/2018 για τους λογιστές
  4. Η μη εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας συνεπάγεται σοβαρά διοικητικά πρόστιμα και ενδέχεται να δημιουργήσει υπόνοιες για συμμετοχή στα ποινικά αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, που έχουν τις ανάλογες κυρώσεις, αλλά και την ολοκληρωτική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

Οφέλη από τη συμμόρφωση

  1. Πλήρης οργάνωση του λογιστικού γραφείου σχετικά με την παρακολούθηση των υφιστάμενων και νέων πελατών
  2. Απόκτηση καλής γνώσης από το λογιστικό γραφείο των υποψήφιων και υφιστάμενων πελατών ώστε να προλαμβάνονται συνεργασίες και αναλήψεις έργων που θα μπορούσαν να βλάψουν το λογιστικό γραφείο.
  3. Πλήρης συμμόρφωση απέναντι στην Ελληνική νομοθεσία για το ξέπλυμα
  4. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του λογιστικού γραφείου, της αξιοπιστίας του στην αγορά και της ποιότητας του πελατολογίου
  5. Διαμόρφωση τεκμηρίων για την υποστήριξη των λογιστικών γραφείων σε ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε αδικήματα πελατών τους σχετικά με το ξέπλυμα

Το προτεινόμενο πακέτο εργαλείων, αφορά τις κάτωθι υπηρεσίες:

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)

Πρόκειται για την παροχή της απαιτούμενης  υποστήριξης στα λογιστικά γραφεία ώστε να οργανωθεί το μητρώο των υφιστάμενων πελατών με τα απαιτούμενα έγγραφα, να προσαρμοστεί η πολιτική του λογιστικού γραφείου στις ανάγκες του πελατολογίου του και των νέων πελατών και εργασιών που αναλαμβάνονται, να ενημερωθεί το γραφείο με τα στάδια των εργασιών που πρέπει να αναληφθούν κατά περίπτωση και να υποδειχθεί/ούν το/τα άτομα που θα πρέπει να επιφορτιστεί/ούν με τις απαιτούμενες εργασίες. 

Επίσης, θα δοθούν οδηγίες για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τον τρόπο ένταξής στης στην εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Η πρώτη εφαρμογή είναι καθοριστική για την οργάνωση και περαιτέρω λειτουργία του λογιστικού γραφείου, ως προς τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία.

Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις διατάξεις της νομοθεσίας, τα λογιστικά γραφεία θα λάβουν τα ανάλογα έγγραφα (κείμενο πολιτικής, ερωτηματολόγιο, κ.λπ.)

Β) ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των στοιχείων του πελάτη και των πραγματικών του δικαιούχων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς  λίστες κυρώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, θα γίνεται η αξιολόγηση του βαθμού κινδύνου του πελάτη, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί για τους σκοπούς των λογιστικών γραφείων και στη συνέχεια η ηλεκτρονική παρακολούθηση του πελατειακού κινδύνου, η εκτύπωση αρχείου πελατών με βάση τον κίνδυνο και η επικαιροποίηση της εκτίμησης του κινδύνου με βάση τον νόμο.


Τα προτεινόμενα πακέτα εργαλείων, είναι στην ευχέρεια επιλογής των λογιστικών γραφείων και θα επιβαρύνουν τα λογιστικά γραφεία.

Συστήνουμε διακεκριμένη αμοιβή τιμολόγησης προς τον πελάτη για την υπηρεσία που θα προσφερθεί από το λογιστικό γραφείο.

*Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα ανωτέρω κατόπιν πολύμηνης αναζήτησης, λήψης προσφορών εταιριών και μελέτης των διατάξεων. Δεν λαμβάνει κανένα οικονομικό όφελος/ προμήθεια για τα παραπάνω.

*Τα κόστη της πλατφόρμας προκύπτουν ανάλογα με τον αριθμό των πελατών του εκάστοτε γραφείου (αριθμός αναζητήσεων στην πλατφόρμα)

* Τα κόστη για τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ορίζει ως υποχρέωση ο νόμος είναι ενιαία για κάθε λογιστικό γραφείο.

Καλείστε όσοι ενδιαφέρεστε για το αναφερόμενο πακέτο να αποστείλετε την εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, να σας ενημερώσουμε σχετικά και να προχωρήσουμε στην άμεση παροχή των εργαλείων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.