fbpx
Skip to main content

Επιστολή Λ.Σ.Α.: Αίτημα διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το Μητρώο Π. Δικαιούχων και απόσυρσης απόφασης για την καταβολή ετήσιου τέλους

Προς:
• Υπουργό Οικονομικών, κο Σταϊκούρα Χρήστο

Κοινοποίηση:
• Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κο Πιερρακάκη Κυριάκο
• Διοικητή ΑΑΔΕ, κο Πιτσιλή Γεώργιο
• Υφυπουργό Οικονομικών, κο Βεσυρόπουλο Απόστολο
• Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κόλλια Κωνσταντίνο
• ΠΟΦΕΕ

ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: «Αίτημα διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. με στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και

απόσυρσης απόφασης για την καταβολή ετήσιου τέλους»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας αποστέλλουμε εκ νέου το αίτημά μας

-αφενός μεν για τη διασύνδεση των ηλεκτρονική υπηρεσιών, ώστε τα ήδη καταχωρημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων να αντληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (βασικά στοιχεία, διευθύνσεις , δικαιώματα κτλ.)

-αφετέρου δε για την κατάργηση του ετήσιου τέλους πρόσβασης των υπόχρεων προσώπων αλλά και του τέλους πρόσβασης των φυσικών προσώπων, καθώς τα δημόσια αρχεία οφείλουν να διατίθενται δωρεάν και ο ορισμός του τέλους πρόσβασης υπόκειται στην ευχέρεια του Υπουργού Οικονομικών κάθε χώρας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Επιπλέον, έχοντας αντιληφθεί ότι μερικές οντότητες δεν δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις οικονομικές καταστάσεις, προτείνουμε, για την εξασφάλιση της διάθεσης όλων των στοιχείων όλων των επιχειρήσεων, όπως επιληφθείτε του θέματος επιβαρύνοντάς τους με πρόστιμα.

Τέλος, σας προωθούμε την από 01/07/2019 επιστολή μας, προς ενημέρωσή σας:

Προς:

  • Υπουργό Οικονομικών, κ. Τσακαλώτο Ευκλείδη

Κοινοποίηση:

  • Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κ. Πιτσιλή Γεώργιο
  • Γεν. Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, κο Τριάρχη Πέτρο
  • Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χουλιαράκη Γεώργιο
  • Υφυπουργό Οικονομικών, κα Παπανάτσιου Αικατερίνη
  • Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κόλλια Κωνσταντίνο
  • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Αθήνα, 01 Ιουλίου 2019

Θέμα: «Επιστολή διαμαρτυρίας για την διαδικασία καταχώρισης

στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και

αίτημα απόσυρσης απόφασης για την καταβολή ετήσιου τέλους»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της απόφασης με αρ. 67343 ΕΞ. 2019 και συγκεκριμένα του άρθρου 4 και του άρθρου 6,παρ.2 αυτής, όπου ορίζεται το ετήσιο τέλος ύψους 100€ για την πρόσβαση των υπόχρεων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και λαμβάνοντας υπόψη

-αφενός τις διατάξεις του Ν. 4270/2014, αρ. 74 και συγκεκριμένα παρ.1, περ. γ , όπου αναφέρει «είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης»

-αφετέρου τις διατάξεις του Ν. 4557/2018, αρ. 20, παρ. 11, «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με ....τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής αιτήματος χορήγησης πληροφοριών, την καταβολή τέλους για τα διοικητικά έξοδα διάθεσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ανάπτυξης και συντήρησης του Κεντρικού Μητρώου, την εξειδίκευση των τεχνικών λεπτομερειών για τη λειτουργία του συστήματος και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους λόγους διαμαρτυρίας μας και για την αναγκαιότητα απόσυρσης της απόφασης για την καταβολή ετήσιου τέλους.

Η εκάστοτε νομική οντότητα ή το Φ.Π. υποχρεούται ήδη να ενημερώσει την Δ.Ο.Υ, το Γ.Ε.ΜΗ, τον Ε.Φ.Κ.Α., για οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται και αφορά στους πραγματικούς δικαιούχους. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά που θα αντληθούν από την βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης κατά τεκμήριο, είναι ήδη επικαιροποιημένα και σε περίπτωση μη επικαιροποίησής τους, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα από την Α.Α.Δ.Ε..

Συνεπώς, μια ακόμα επικαιροποίηση των ήδη επικαιροποιημένων στοιχείων δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις στις οντότητες και τα Φ.Π., κατά συνέπεια και κόστος και δεν συμβάλλει στην απλοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών όσον αφορά στους πολίτες ούτε στην εξασφάλιση μιας λειτουργικής σχέσης.

Γνωρίζετε ότι οι λογιστές αποτελούν τον συνδετικό κρίκο φορολογούμενου-κράτους και έχουν την ευθύνη ακρίβειας και πληρότητας των στοιχείων των φορολογούμενων προς το Κράτος.

Με αυτή μας την ιδιότητα επικοινωνούμε και μέσω αυτής της επιστολής μαζί σας.

Δεν αποτελεί όμως, υποχρέωση του Κράτους να αντλεί, να οργανώνει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχουμε υποβάλλει, έτσι ώστε να ενημερώνονται όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες και να μην ζητούνται στοιχεία, τα οποία έχουν υποβληθεί πολλάκις σε άλλους φορείς;

Κατανοώντας τις δυσκολίες, αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα εκσυγχρονιστεί οι υπηρεσίες και ως εκ τούτου, ταλαιπωρούμαστε στις περισσότερες περιπτώσεις με τις διαδικασίες της γραφειοκρατίας, ηλεκτρονικής ή μη και κυρίως, χρησιμοποιούνται συστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες που όχι μόνο δεν επιτυγχάνουν τον σκοπό τους για άμεση και εύκολη πληροφορία, αλλά αντιθέτως έχουν χρονοβόρες διαδικασίες και δημιουργούν και προβλήματα.

                Η Ευρωπαϊκή Οδηγία δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών κάθε χώρας να ορίσει ένα τέλος στους υπόχρεους για τα διοικητικά έξοδα και τις δαπάνες ανάπτυξης και συντήρησης του Κεντρικού Μητρώου, η εφαρμογή του οποίου, στην δική μας περίπτωση, θα γίνεται μέσω του taxis.

Επιπλέον των ως άνω αναφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη μας τον καταγεγραμμένο αριθμό νομικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας υπολογίσαμε ότι με την εφαρμογή αυτής σας της απόφασης προκύπτουν έσοδα για το Taxis ετησίως 44.845.700€, από τα οποία τα 24.688.400€ θα προέρχονται από τα κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. της Ομάδας Γ’ της απόφασής σας.

 

Κύριε Υπουργέ,

η απόφαση για τον ορισμό του τέλους αλλά και για το ύψος αυτού, υπόκειται στην δική σας ευχέρεια.

Παρακαλούμε πολύ, μην επιβαρύνετε άλλο τις επιχειρήσεις ή εάν αυτό είναι αδύνατο, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε ένα συμβολικό ποσό ίδιο με των φυσικών προσώπων.

Εφόσον είναι απαραίτητη η εφαρμογή αυτής σας της απόφασης, παρακαλούμε όπως επιμεληθείτε για την κατάργηση των σχετικών υποχρεώσεων επικαιροποίησης σε μια εκ των ήδη υπαρχόντων Υπηρεσιών ή όλων, στις οποίες πραγματοποιείται η ίδια εργασία.

Γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να επωμιστούν άλλα κόστη, άλλους φόρους, άλλες συνδρομές, άλλα τέλη, αλλά και ότι η εφαρμογή αυτού του μέτρου, διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα που καλύπτουν την ίδια ανάγκη (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), έχει μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα κι όχι ουσιαστικό.

Σε αναμονή της άμεσης απάντησής σας.

Με τιμή

Το Δ.Σ.

 

 

Σε αναμονή της άμεσης απάντησής σας.

Με τιμή

Το Δ.Σ.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.