fbpx
Skip to main content

Προς

Φορείς και Επαγγελματικά Επιμελητήρια

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

 

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι εξελίξεις προκειμένου:

1.       Να ενημερώσετε τα μέλη σας

2.       Να προβείτε σε απαραίτητες ενέργειες για τις οποίες έχετε την αμέριστη στήριξη ολόκληρου του Κλάδου των Λογιστών -Φοροτεχνικών.

Α. «ΚΛΕΙΔΩΜΑ» ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

«Κλείδωσαν» οι δηλώσεις ΦΠΑ με την απόφαση Α.1020/2024.

Με απλά λόγια, τόσο τα έσοδα, όσο και τα έξοδα επιχειρήσεων και επαγγελματιών που θα εμφανίζονται στις δηλώσεις ΦΠΑ θα είναι προσυμπληρωμένα και θα στηρίζονται στα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.

Δεδομένου ότι τα προβλήματα της πλατφόρμας myDATA δεν έχουν επιλυθεί μέχρι σήμερα ώστε να απεικονίζεται ορθά η εικόνα εσόδων –εξόδων των επιχειρήσεων, το «κλείδωμα» της δήλωσης ΦΠΑ, με βάση την απόφαση, συνεπάγεται:

  • δυνατότητα διορθώσεων με μείωση εσόδων και αύξηση των δαπανών ΜΟΝΟ σε ποσοστό έως 30%.

Αποτέλεσμα: πληρωμή μεγαλύτερου φόρου για την επιχείρηση.

ή

  • δυνατότητα διορθώσεων χωρίς όριο, με συγκεκριμένες τεκμηριωμένες εγγραφές από τον λογιστή.

Αποτέλεσμα: Έλεγχος της ΑΑΔΕ προς την επιχείρηση και επιβολή προστίμου για μη διαβιβασμένα παραστατικά εσόδων της.

 

Επιπλέον ζητήματα που χρειάζεται να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις:

Α)Η διαβίβαση των παραστατικών εσόδων: τιμολόγια και αποδείξεις λιανικής είναι αποκλειστική υποχρέωση του εκδότη, δηλαδή της επιχείρησης.

Αναμένεται σύντομα η ενεργοποίηση των προστίμων για τη μη διαβίβαση των παραστατικών εσόδων.

Σχετικά με τις αποδείξεις λιανικής που εκδίδονται από ταμειακή μηχανή ή γίνεται χρήση φορολογικού μηχανισμού, η επιχείρηση υποχρεούται

i)                 να επικοινωνεί με τον αρμόδιο τεχνικό ώστε να διαβιβάζονται απρόσκοπτα τα δεδομένα στο esend.

ii)               Να προσκομίζει ΑΜΕΣΑ τα «Ζ» στον λογιστή του.

Β) Τυχόν διαφορές σε έσοδα – έξοδα θα χρειαστεί να ελεγχθούν άμεσα από τον Λογιστή-Φοροτεχνικό, προκειμένου να δηλωθούν με εναλλακτικό τρόπο, ώστε η δήλωση ΦΠΑ να παρουσιάζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης.

Για να πραγματοποιηθούν οι επιπλέον διαδικασίες από τον Λογιστή-Φοροτεχνικό, η επιχείρηση υποχρεούται:

i)                σε ΑΜΕΣΗ προσκόμιση ΚΑΙ των παραστατικών εξόδων στον λογιστή

 

Τεχνικά θέματα και συνέπεια:

Η δυσλειτουργία της πλατφόρμας myDATA και τα προβλήματα που παρουσιάζει έφεραν σαν αποτέλεσμα την ανάγκη για δήλωση των δεδομένων με εναλλακτικό τρόπο από τον λογιστή-Φοροτεχνικό, ώστε να αποτυπωθούν ορθά στην δήλωση ΦΠΑ, με την προϋπόθεση του ελέγχου της ΑΑΔΕ. Ο εναλλακτικός τρόπος αποσυνδέει τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε3).

ΣΥΝΕΠΕΙΑ: Η αύξηση της εργασίας του Λογιστή, εύλογα θα επιφέρει αύξηση της αμοιβής του.

 

Β. ΠΡΟΣΤΙΜΑ MYDATA:

Νόμος 4987/2022: Άρθρο 54ΙΓ Κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αναμένεται η έναρξη ισχύος των κάτωθι προστίμων στις επιχειρήσεις:

α) πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και έως τα διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) σε ημερήσια βάση.

β) Η διαβίβαση των εσόδων προϋποθέτει και τη διαβίβαση του είδους του εσόδου, δηλαδή τον χαρακτηρισμό του εσόδου (π.χ. έσοδο από παροχή υπηρεσίας, έσοδο από πώληση εμπορεύματος, κ.λπ.) Οι χαρακτηρισμοί διαβιβάζονται αυτόματα από το πρόγραμμα που εκδίδει τα παραστατικά. Σε περίπτωση μη διαβίβασης του χαρακτηρισμού με συνέπεια να μην συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος:

  • Για απλογραφικά βιβλία: πρόστιμο 250€
  • Για διπλογραφικά βιβλία: πρόστιμο 500€

γ) αν η επιχείρηση δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος

Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και γ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.

 Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω πρόστιμα, επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και αφορούν, βάσει της νομοθεσίας, σε αποκλειστική υποχρέωση  του εκδότη, δηλαδή της επιχείρησης.

 

Γ.  ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΥΞΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε την υπερχρέωση των επιχειρήσεων -  που επιφέρει αύξηση του λειτουργικού κόστους για την ένταξη στην «ψηφιακή εποχή» - για προμήθεια νέων ταμειακών μηχανών, pos, εμπορικών προγραμμάτων, υπηρεσιών υποστήριξης κ.λπ. και - φυσικά -την αργοπορία των vouchers.

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΑΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι θέματα μητρώου όπως: ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές, κ.λπ. πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου».

Κατόπιν απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ απαγορεύεται η είσοδος σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς αλλά και σε φορολογούμενους, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων (πχ έκδοση κλειδάριθμου) με προγραμματισμένο ραντεβού. Επιπλέον, γνωστή είναι και η υποστελέχωση των ΔΟΥ.

Κατά συνέπεια, για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω σημαντικών θεμάτων των επιχειρήσεων χρειάζεται πολύμηνη αναμονή ή έως και ετήσια, καθώς η ΑΑΔΕ δεν προχωρά την ανάλογη μηχανογράφηση των συστημάτων και δεν ενισχύει με προσωπικό τις υπηρεσίες της.

Θα επανέλθουμε με νέα ενημέρωση για τις συνέπειες που επιφέρει ο νέος φορολογικός νόμος στις επιχειρήσεις αλλά και για τα πρόστιμα κατά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας στηρίζοντας αμέριστα, όπως πάντα, τους εντολείς-πελάτες μας και τους Φορείς τους. 

Όμως, επιβάλλεται τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, η δική σας ενεργή δράση  για την προστασία των μελών σας.

Το ΔΣ

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.