fbpx
Skip to main content

Το Ημερολόγιο του Λογιστή 2022 - Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο

logo με γράμματα χωρίς φόντο

«Το Ημερολόγιο του Λογιστή 2022»

Στηρίζουμε την Κιβωτό του Κόσμου

-Προτεινόμενες τιμές αναφοράς Λογστικών και Φοροτεχνικών Εργασιών

-Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών

-Συμφωνία Εμπιστευτικότητας Εργαζόμενων

-Συμφωνία Εμπιστευτικότητας και GDPR

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Νο2

-PRIVATE AGREEMENT TO PROVIDE INDEPENDENT ACOOUNTING TECHNICAL ADVISORY SERVICES Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών στα Αγγλικά (Ευγενική προσφορά της Αντιπροέδρου, Μ. Χατζηαγγελίδη)

1. Ηλεκτρονικά Βιβλία: myDATA (Βοήθημα-Συμβουλευτικά θέματα: Μ. Πόλυγγερ, Ν. Σπυρόπουλος i-spirit)

Περιεχόμενα

1.1. Συνοπτικό βοήθημα έναρξης myDATA - Επιμέλεια: Μ.Πόκυγγερ-Ν. Σπυρόπουλος i-spirit

1.2. Συμβουλευτικά θέματα & βοηθήματα - Επιμέλεια: Μιχάλης Πόλυγγερ, Πρόεδρος Λ.Σ.Α., Μέλος ΣτΑ ΟΕΕ, Επιτροπής Λ/Φ ΟΕΕ, Ομάδας Εργασίας myDATA ΟΕΕ-Α.Α.Δ.Ε.

1.3. Α. 1138/2020 (Τροποποίηση με Α.1227/2020, Α.1300/2020, Α.1054/2021 και Α.1156/2021)

1.4. Τύποι και δεδομένα παραστατικών

1.5. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις myDATA * A. 1138/2020 (Επικαιροποίηση 28-04-2021)

1.6. Οδηγός Γρήγορης Πρόσβασης στην πλατφόρμα (& Εξουσιοδοτήσεις)

1.7. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Εγγραφή στο myDATA REST API – Εξουσιοδοτή-σεις (Επικαιροποίηση 02-07-2021)

1.8. Κανάλια Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων

1.9. Η Επιχείρηση στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA

1.10. Λογιστής και Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA

1.11. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ - Επιχειρησιακά Θέματα (Επικαιροποίηση 02-07-2021)

1.12. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις myDATA * Τεχνικά θέματα Εγχειρίδιο ΑΑΔΕ (Επι-καιροποίηση 26-10-2020)

1.13. Timologio

1.14. ΦΗΜ

1.15. Ε 2123/2020 «Υποχρεώσεις Παρόχων και διαδικασίες ελέγχου»

1.16. Λειτουργικότητα Εφαρμογής myDATA

1.16.1. Λυσάρι και οδηγός επιβίωσης

1.16.2. Συνοπτικό Βιβλίο

1.16.3. Πώς κάνουμε εγγραφές και ακυρώσεις

1.16.4. Υποχρεωτικά πεδία στα Παραστατικά

1.16.5. Γενικά στοιχεία παραστατικού

1.16.6. Συσχετιζόμενα – Πιστωτικά

1.16.7. Στοιχεία οντοτήτων – Υποχρεωτικά πεδία – Συνόψεις επικεφαλίδες- φόροι

1.16.8. Χαρακτηρισμοί

1.16.9. Πώς γίνεται η αναζήτηση παραστατικών

1.16.10. Πώς δημιουργούμε χρήστες στο rest Api για την αυτόματη αποστολή από εφαρμογές

1.16.11. Πού βρίσκουμε το AES key για τις ταμειακές μηχανές και τους φορολογι-κούς μηχανισμούς

1.17. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Θεματικές Ενότητες myDATA

1.17.1. Φάκελος εισαγωγών myDATA

1.17.2. Δεδομένα που διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Εκτελω-νιστές

1.17.3. Αεροπορικά Εισιτήρια

1.17.4. Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

1.17.5. Ξενοδοχεία

-ΚΡΙΣΙΜΕΣ & ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ MYDATA

2. Φορολογία Εισοδήματος

Περιεχόμενα
2.1. Ν.4172/2013 , Άρθρα 1-73, Ενημερωμένος μέχρι και τον N. 4831/23.09.2021

3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Παρουσίαση υποχρεώσεων ΦΠΑ: Βαγγέλης Μιχελινάκης)

Περιεχόμενα

3.1. Ν. 2859/2000 Ενημερωμένος μέχρι και τον N. 4839/02.10.2021

3.2. Ε.2138/2021 ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως

3.3. Παρουσίαση των υποχρεώσεων ΦΠΑ μέσα από το έντυπο της περιοδικής δήλωσης -Επιμέλεια: Βαγγέλης Μιχελινάκης-Tax Director της TGS HELLAS

4. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Περιεχόμενα

3.1. Ν. 2859/2000 Ενημερωμένος μέχρι και τον N. 4839/02.10.2021

3.2. Ε.2138/2021 ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως

3.3. Παρουσίαση των υποχρεώσεων ΦΠΑ μέσα από το έντυπο της περιοδικής δήλωσης -Επιμέλεια: Βαγγέλης Μιχελινάκης-Tax Director της TGS HELLAS

5. Οι κυριότερες νομοθετικές παρεμβάσεις επί Εργασιακών και Ασφαλιστικών έτους 2021 - Επιμέλεια: Λιάζος Παλαιολόγος

Περιεχόμενα

A.Νόμος 4808/2021 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων διατάξεων

5.1.Εισαγωγή

5.2.Υιοθέτηση μέτρων και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και την βία στην εργασία άρ-θρα 2 -23.

5.2.1.ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

5.2.1.1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

5.2.2. Σκοπός

5.2.3. Πεδίο εφαρμογής

5.2.4. Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία

5.2.5.Υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την πρό-ληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

5.2.6. Δικαιώματα των θιγομένων και προστασία των θυμάτων, καταγγελλόντων ή μαρτύρων

5.2.7.Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων – Βάρος απόδειξης

5.2.8.Ειδικές προβλέψεις στη διαδικασία της Επιθεώρησης Εργασίας, όταν επιλαμ-βάνεται περιστατικών παρενόχλησης και βίας - ενίσχυση του μηχανισμού συμμόρ-φωσης

5.2.9. Κυρώσεις

5.3. Άδειες που σχετίζονται με την προστασία της Οικογένειας - Κωδικοποίηση υφιστά-μενων και εισαγωγή νέων στα πλαίσια ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της ΟΔΗΓΙΑΣ 2019/1158/ΕΕ

6.3.1. Εισαγωγή

6.3.2. Ανά κεφάλαιο και άρθρο του νόμου, παρουσίαση

6.3.2.1. Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων για τις άδειες προστασίας της οικογένειας & σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

6.3.2.2. Πίνακας αδειών

5.4. Ρυθμίσεις προστασίας της εργασίας - Χρονικά όρια Εργασίας – Καταγγελία Σύμβα-σης Εργασίας - Τηλεργασία - ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ – Ισχύς ΣΣΕ

5.4.1.Εισαγωγή

5.4.1.1. Ρυθμίσεις ατομικού εργατικού δικαίου

5.4.1.2. Ρυθμίσεις για σύγχρονες μορφές εργασίας

5.4.1.3. Ρυθμίσεις για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

5.4.1.4. Ρυθμίσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

5.4.2.Συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων για την προστασία της εργασίας - Χρονικά όρια Εργασίας – Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας

5.4.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων του ατομικού εργατικού δικαίου

-Χρονικό όριο εξάντλησης άδειας αναψυχής - Η κανονική άδεια κατά τον Ν. 4808/2021

-Άδεια άνευ αποδοχών

5.4.2.2.Συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων για σύγχρονες μορφές εργασίας.

5.4.2.3. Συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

5.4.2.4. Συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων του συλλογικού εργατικού δικαίου.

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

5.4.3.Κατ΄ άρθρο παρουσίαση

5.4.3.1.Κατ΄ άρθρο παρουσίαση των ρυθμίσεων του ατομικού εργατικού δι-καίου.

I.Χρονικά όρια εργασίας – Διάλλειμα – μερική απασχόληση – Υπερεργασία & Υπερωρία

II.Διευθέτηση χρόνου εργασίας

III.Αργίες - εργασία Κυριακής – Άδεια αναψυχής – Άδεια Άνευ αποδοχών

IV.Θέματα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας

5.4.3.2.Κατ΄ άρθρο παρουσίαση των ρυθμίσεων σύγχρονων μορφών εργασίας. Τηλεργασία & Ψηφιακές πλατφόρμες.

-Τηλεργασία τι ισχύει από 20.9.2021 κε σε συνδυασμό με την πανδημία του κορω-νοϊού

-Συγκριτικός πίνακας κρίσιμων θεμάτων για τις ψηφιακές πλατφόρμες πριν και μετά τον ν. 4808/2021

5.4.3.3.Κατ΄ άρθρο παρουσίαση των ρυθμίσεων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

5.4.3.4.Κατ΄ άρθρο παρουσίαση των ρυθμίσεων του Συλλογικού εργατικού δικαίου.

i.Επέκταση ισχύος ΣΣΕ

5.4.3.5.Κατ΄ άρθρο παρουσίαση των ρυθμίσεων λοιπών θεμάτων.

5.5.Εργασιακό Ν.4808/2021 - Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας με εγκύκλιο του σχετικά με το 8ωρο, τις υπερωρίες, την διευθέτηση χρόνου εργασίας, τις απολύσεις και την ερ-γασία κατά την Κυριακή

5.5.1.Εισαγωγή

5.5.2. Εγκύκλιος 64597/03-09-2021 Οδηγίες για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α' «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 55-67) του μέρους IV του Ν. 4808/2021 (Α'101)

5.6.Ασφάλιση αμειβομένων με Παραστατικό Παρεχομένων Υπηρεσιών (ΠΠΥ) ή άλλως με Τίτλο Κτήσης

5.6.1.Εισαγωγή

5.6.2.Θεσμικό πλαίσιο

5.6.2.1.Τι ισχύει στην περίπτωση που τα πρόσωπα που αμείβονται με ΠΠΥ και παράλληλα ασκούν και άλλη ασφαλιστέα δραστηριότητα ή ιδιότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, εισαγωγή

5.6.2.2.Ανάλυση των ρυθμίσεων με ν. 4826/2021

5.6.2.3.Στο γενικό ερώτημα

5.6.2.4.Στις επιμέρους περιπτώσεις, του ερωτήματος

5.6.2.5.Κείμενο νομοθετικής ρύθμισης

5.7.Εκκαθάριση εργοσήμου του πρώην Οργανισμού Αγροτικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)

5.8.Εργασιακά – μισθολογικά από 1η Ιανουαρίου 2022

5.8.1.Κατώτατος μισθός

5.8.1.1. Πίνακας με σημερινό μισθό και ημερομίσθια και πως θα διαμορφωθεί με την πρόταση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ισχύσει, από 1-1-2022

i.Υπάλληλοι

ii.Εργατοτεχνίτες

5.8.1.2. 2η Αύξηση κατώτατου μισθού

5.8.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ μισθωτής εργασίας

5.9.ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δημιουργία νέου ταμείου επικουρικής ασφάλισης.

5.9.1.Εισαγωγή – Αντικείμενο – Ορισμοί

5.9.1.1. Εισαγωγή

5.9.1.2.Αντικείμενο

5.9.1.3.Ορισμοί

5.9.1.4.Σκοπός του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

5.9.1.5. Ασφαλιστέα πρόσωπα

5.9.1.6.Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

5.9.1.7.Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

5.9.1.8. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

5.9.1.9.Πόροι του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

5.9.1.10.Εισφορές

5.9.1.11.Ληξιπρόθεσμες εισφορές

Επενδυτικά Προγράμματα

5.9.2.ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6. Εργατικά: Κανονικές Άδειες των εργαζομένων – Επιμέλεια: Χρήστος Καρατζάς - Νομικός / Εργατολόγος

Περιεχόμενα

6.1. Ημέρες άδειας

6.2. Χρόνος χορήγησης της άδειας

6.3. Προσαύξηση ημερών άδειας λόγω προϋπηρεσίας

6.4. Αποδοχές άδειας

6.5. Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας των κατ’ αποκοπή ή με ποσοστά, σε βάρος των πελατών, αμειβομένων

6.6. Μειωμένη απασχόληση και άδεια

6.7. Κατάτμηση ημερών άδειας

6.8. Ημέρες άδειας εργαζόμενων με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας

6.9. Ομαδική χορήγηση αδειών

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.