fbpx
Skip to main content

Το Ημερολόγιο του Λογιστή 2024 - Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο

logo με γράμματα χωρίς φόντο

«Το Ημερολόγιο του Λογιστή 2024»

 

-Προτεινόμενες τιμές αναφοράς Λογστικών και Φοροτεχνικών Εργασιών 2024!

-Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών

-Συμφωνία Εμπιστευτικότητας Εργαζόμενων

-Συμφωνία Εμπιστευτικότητας και GDPR

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Νο2

-PRIVATE AGREEMENT TO PROVIDE INDEPENDENT ACOOUNTING TECHNICAL ADVISORY SERVICES Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών στα Αγγλικά (Ευγενική προσφορά: Μαρία Χατζηαγγελίδη)

Για την καθημερινότητα του Λογιστή - Μαρία Χατζηαγγελίδη

1. Ν. 4557/2018 Καταπολέμηση νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Περιεχόμενα

1.1. Τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας: Βήμα προς Βήμα. Επιμέλεια: Μιχάλης Πόλυγγερ, Πρόεδρος Λ.Σ.Α.
1.2. Έγγραφα από Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προς μελέτη
      1.2.1. Καταχρηστική εκμετάλλευση του προγράμματος Άδειας Διαμονής Επενδυτή
      1.2.2. Καταχρηστική εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

2. Ηλεκτρονικά Βιβλία: myDATA

Περιεχόμενα

2.1. Βοήθημα myDATA Επιμέλεια: Νικόλαος Σπυρόπουλος Co-founder i-spirit Software
      2.1.1. Καταληκτικές ημερομηνίες και συμπεράσματα
      2.1.2. Επικαιροποίηση του Παραρτήματος της Α.1138/2020
      2.1.3. Esend και myDATA
      2.1.4. Λιανικές διευκρινίσεις-αποκλίσεις
     2.1.5. Τρόποι διαβίβασης
      2.1.6. Παραστατικά χονδρικής & λιανικής: Χρόνοι και Τρόποι διαβίβασης
      2.1.7. Προ συμπληρωμένες Δηλώσεις ΦΠΑ: Σημεία προσοχής
     2.1.8. Α.Π.Υ. Πώληση Υπηρεσιών Ξενοδοχείου σε Πελάτη Ιδιώτη
     2.1.9. Εγγραφές τακτοποίησης
      2.1.10. «Επιδοτήσεις επιχορηγήσεις»
     2.1.11. Περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις Αρ.45,Ν2859/2000
      2.1.12. Διαβίβαση για τις αποδείξεις λιανικής μέσω διαδικτύου στην Ε.Ε.
     2.1.13. Ασφαλιστικές Εισφορές Ε.Φ.Κ.Α- Διάφορα tips
2.2. Παράλειψη - Απόκλιση Διαβίβασης Δεδομένων myDATA Επιμέλεια: Νικήτας Κατσαράς- Διευθύνων Σύμβουλος Unisoft
2.3 .ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -ΦΗΜ-POS Επιμέλεια: Άντα Γεωργοπούλου – Λ.Σ.Α.

-myDATA: ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ από κ. Νικήτα Κατσαρά

3. Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος &Τελών και Ειδικών Φορολογιών

Περιεχόμενα
2.1. Ν.4172/2013 , Άρθρα 1-73, Ενημερωμένος μέχρι και τον N. 4831/23.09.2021

3. Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος &Τελών και Ειδικών Φορολογιών

Περιεχόμενα

3.1. Φορολόγηση Δωρεών και Γονικών Παροχών Επιμέλεια: Χρήστος Μπουλούκος - Λ.Σ.Α.
3.2. Ηλεκτρονική Δήλωση Φόρου δωρεάς/Γον. Παροχής κινητών & χρημάτων χωρίς συμβόλαιο
3.3. Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης
3.4. Ε.2010/2023 Φορολογικές δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού- Παροχή διευκρινήσεων
3.5. Θέματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών  

4. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Περιεχόμενα

4.1. Ειδικό Καθεστώς Φορολόγησης και μονοαπευθυντική θυρίδα - ONE SHOP STOP Επιμέλεια: Βασίλης Τζέμος - Λ.Σ.Α.
4.2. Εγχειρίδιο ΑΑΔΕ 2023 Ερωτήσεις-Απαντήσεις
4.3. Θέματα Φ.Π.Α. ενώπιον της ΔΕΔ
      4.3.1. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ μετά από κοινοποίηση εντολής ελέγχου
      4.3.2. Μείωση Φορολογικής βάσης και επιστροφή Φ.Π.Α.

5. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Περιεχόμενα

5.1. Παραγραφή Φορολογικών Υποθέσεων (Χρόνος Παραγραφής) Επιμέλεια: Θεοχάρης Κετσετζής - Λ.Σ.Α.
5.2. Πρόστιμα: Σημαντικά σημεία Επιμέλεια: Μαρία Χατζηαγγελίδη - Λ.Σ.Α.
5.3. Εγχειρίδιο ΑΑΔΕ 2023: Θέματα που αφορούν στην άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της Δ.Ε.Δ. (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών)
5.4. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την επιβολή προστίμων του ΚΦΔ και λοιπών κυρώσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών και μη έκδοση απόδειξης ή άλλου φορολογικού στοιχείου για αυτοπαράδοση αγαθών
5.5. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την επιβολή προστίμων επί υποθέσεων ελέγχου για τις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και λοιπά συναφή θέματα σχετικά με το Φ.Π.Α.

 6. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Περιεχόμενα

6.1 Εγχειρίδιο ΑΑΔΕ 2023: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
6.2. Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ)
6.2.1. ΣΛΟΤ 3728/2023: Αγορές υπό παραλαβή και παραγγελίες στο εξωτερικό
6.2.2. ΣΛΟΤ 689/2023: Οικονομικές καταστάσεις από μεταφορά έδρας στην Ελλάδα, αλλοδαπής εταιρείας
6.2.3. ΣΛΟΤ 916/2023: Αλλαγή Λογιστικού Πλαισίου από ΔΛΠ σε ΕΛΠ
6.2.4. ΣΛΟΤ 846/2023: Προκαταβολές προμηθευτών σε ξένο νόμισμα και λήψη τιμολογίου την επόμενη χρήση
6.2.5. ΣΛΟΤ 1529/2023: Απαλλαγή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών στο προσάρτημα για εταιρείες που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεούνται
6.2.6. ΣΛΟΤ 1556/2023: Λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικής διαφοράς από ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων υποκαταστήματος στην αλλοδαπή

7. Εργατικά: Ν. 5053/2023 - Λιάζος Παλαιολόγος

Περιεχόμενα

7.1. Ν. 5053/2023 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
      7.1.1. Εισαγωγή & Πίνακας αντιστοιχίας διατάξεων σχεδίου νόμου με Οδηγία και διατάξεις εθνικού δικαίου που τροποποιούνται
       7.1.2. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική οδηγία
       7.1.3. Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο
       7.1.4. Δοκιμαστική περίοδος
       7.1.5. Διευθέτηση του ωραρίου
       7.1.6. Παράλληλη μισθωτή απασχόληση
      7.1.7. Σχόλια και παρατηρήσεις για την διάταξη του νόμου που αφορά την παράλληλη απασχόληση
      7.1.8. Συμβάσεις κατά παραγγελία ή Απλή ετοιμότητα για εργασία ή Συμβάσεις μηδενικών ωρών - Ελάχιστη προβλεψιμότητα της εργασίας - Προστατευτικά μέτρα
      7.1.9. Εξαήμερη εργασία πριν και μετά την εφαρμογή του υπό επεξεργασία σχεδίου νόμου
       7.1.10 Περιπτώσεις που επιτρέπεται η εργασία της 6ης ημέρας επί υποχρεωτικού πενθημέρου.
       7.1.11. Απλοποίηση της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
      7.1.12. Εθελοντική ένταξη στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας
      7.1.13. Υποχρεωτικά ανάρτηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ της ατομικής σύμβασης εργασίας
      7.1.14. Κυρώσεις
      7.1.15. Διάταξη περί τριετιών κ.λπ.
      7.1.16. Ουσιώδεις όροι της σύμβασης ή σχέσης εργασίας – Σύμβαση εργασίας με νέες διατάξεις ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.