fbpx
Skip to main content

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) (Άρθρα 16 ως 30 και 37 ως 40) 02/03 & 04/03/2015

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει μακροχρόνιο σεμινάριο με θέμα :


EΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014)
(Άρθρα 16 ως 30 και 37 ως 40)

Προσοχή: 4 διαθέσιμες θέσεις

 

Α. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πιστοποιημένος ελεγκτής - λογιστής ως κάτοχος του FCCA, εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής στη Γαλλική Credit Agricole Leasing Hellas ΑΕ, με κύρια καθήκοντα την προετοιμασία βάσει των ΔΠΧΑ μηνιαίων οικονομικών αναφορών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και το φορολογικό σχεδιασμό και τη κατάρτιση προϋπολογισμών / απολογισμών, ενώ παράλληλα με τα παραπάνω, διδάσκει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και την Ελεγκτική (ΔΠΕ) σε επαγγελματίες λογιστές, ήδη από το 2007.
Εργάστηκε για περισσότερο από μια δεκαετία ως υπεύθυνος ελέγχων (audit) στην Ernst & Young και την PwC σε έργα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, καθώς και για ένα έτος σε ειδικό έργο του Υπουργείου Οικονομικών και την «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων».

Β. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Το μακροχρόνιο σεμινάριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο TITANIA, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, 10678, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 •     Δευτέρα, 02/03/2015, ώρες 16:00-21:00
 •     Τετάρτη, 04/03/2015, ώρες 16:00-21:00

Γ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές και βοηθούς λογιστών, με εμπειρία στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, που επιθυμούν να αντιληφθούν τις αλλαγές στη λογιστική που ο Ν.4308/24.11.2014 εισάγει.
Το σεμινάριο εστιάζει ειδικά στη μικρή εταιρεία που υποχρεούται, καθώς και στη πολύ μικρή εταιρεία που είτε υποχρεούται, είτε επιλέγει τη τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και την δημοσίευση ισολογισμού.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην διάκριση που ο νόμος εισάγει σχετικά με την «λογιστική βάση» τήρησης των συναλλαγών σε αντιδιαστολή με την «φορολογική βάση», αλλά και στη λογιστική της μετάβασης στο νέο λογιστικό πλαίσιο κατά την πρώτη κατάρτιση των νέων οικονομικών καταστάσεων το 2015.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Προσοχή: Η διαθεσιμότητα των θέσεων είναι 50 ατόμων.

Ε. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι :

Α) Υπόχρεοι στο νόμο

1.    Δημοσίευση κατά ΕΛΠ ή κατά ΔΠΧΑ

 •     Οικονομικές καταστάσεις και μέγεθος οντοτήτων,

2.    Βιβλία με τήρηση απλογραφικού ή διπλογραφικού

 •     Πολύ μικρές οντότητες, άρθρο 2γ
 •     Χαρακτηριστικά απλογραφικού
 •     Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες
 •     Χαρακτηριστικά διπλογραφικού
 •     Λογιστικό σύστημα & λογιστικά αρχεία
 •     Ισοζύγιο

3.    Ισοζύγιο και συνδεσμολογία (Παράρτημα Γ).

B) Μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ:

1.    Πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ (Άρθρο 27)

 •     Αναδρομική εφαρμογή, τεκμαρτό κόστος, Εξαιρέσεις από την αναδρομική εφαρμογή

2.    Μετάβαση στα ενσώματα πάγια και στον αναβαλλόμενο φόρο
3.    Λογιστική & Φορολογική βάση
4.    Απλοποιήσεις και απαλλαγές (Άρθρο 30).

Γ) Βασικές αρχές σύνταξης οικονομικών καταστάσεων:

1.    Λογιστική του δεδουλευμένου, παραδοχή συνέχισης δραστηριότητας (Άρθρο 17),
2.    Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών (Άρθρο 28)

Δ) Λογιστική επιμέτρησης ανά κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων:

1.    Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία (Άρθρο 18 και 24),
2.    Επιμέτρηση αποθεμάτων (Άρθρο 20 και 24),
3.    Εμπορικές απαιτήσεις και δάνεια (Άρθρο 19 και 24),
4.    Υποχρεώσεις στο Παθητικό (Άρθρο 22),
5.    Φόροι τρέχωντες και αναβαλλόμενοι (Άρθρο 23),
6.    Έσοδα & Έξοδα (Άρθρο 25),
7.    Μετοχικό εταιρικό κεφάλαιο και αποθεματικά (Άρθρο 26),

Ε) Προσάρτημα (σημειώσεις):

1.    Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29).

Σύνολο Ωρών: 10.
Διαθέσιμες θέσεις συμμετεχόντων: 100.
Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.


ΣΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.: 100,00€
Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.: 80,00€
Για την έκδοση τιμολογίου υπάρχει επιβάρυνση Φ.Π.Α. 23%.


Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

•    Η κατάθεση μπορεί να γίνει έως 25/02/2015, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τα στοιχεία:

Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597,
ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597
Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο e-mail: lsaath [at] otenet.gr

 

•    Η πληρωμή μπορεί να γίνει στη γραμματεία του Λ.Σ.Α. την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, πριν από την έναρξη της εισήγησης.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση σε μορφή .pdf, πατήστε εδώ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

EΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014)

(Άρθρα 16 ως 30 και 37 ως 40)

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ........................................................................................................………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .......................................................…………..……..………………………………………………..

ΠΕΡΙΟΧΗ : …………………………………………………………………………………………...

ΤΚ : ………….…….…..……….

ΑΦΜ : ....................................................................ΔΟΥ : .......................................................….….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : ........................................................................ΦΑΞ:............................

E – MAIL : ………………………………………………..……….

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :

 1. …………………………………………………………..…………………………………………………………………....……
 2. …………………………………………………………..…………………………..……………….………………………...…
 3. .........................................................................................................................................
 4. .........................................................................................................................................

Επιθυμείτε να εκδοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης, μετά το πέρας του σεμιναρίου;

 • ΝΑΙ (συμπληρώστε στη δήλωση το πατρώνυμο σας)
 • ΟΧΙ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πολύ, όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Λ.Σ.Α.: 210 5157310, κα Κομηνού Σοφία, ώρες 09:00-17:00.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.